Monday, December 11, 2023
HomeRELATIONSHIPသူငယ်ချင်းကိုရည်းစားစကားပြောမိသည့်အခါ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးများ

သူငယ်ချင်းကိုရည်းစားစကားပြောမိသည့်အခါ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးများ

သူငယခွငွှးကို မခစှရွဘူးလို့ ဘယငွတတှကေေ သတမွှတခွဲ့လဲ-ဆိုတဲ့ သီခငွှးနဲ့ ကှှနတွောွ့ကို မကနွ့ကှကွ
ပါနဲ့လို့ ကှိုတောငွးပနထွားခငှတွယွ။ အမှနတွော့ အခစှဆွိုတာ ဖှဈပေါတွဲ့ သဘာဝပေါမွူတညပွှီး လကရွှိ
ဘဝတှအပေေါွ သကရွောကမွှုတှေ ရှိပါတယွ။ ဥပမာ ကှောငွးဆရာမကို ခစှမွိရငွ ခေါငွးခေါကခွံတဲ့ အဖှဈ
မှိုးလေးတှပေေါ့၊ တဈခှို့ကကတှော့ ဒေါကတွာကို ခစှမွိလို့ တဈခုခု နမကေောငွးထိုငမွကောငွးဖှဈတာနဲ့
ဆေးထိုးခံရတာမှိုးတို့လေ။ ဒီတော့ သူငယခွငွှးအခငွှးခငွှး ခစှသွူအဖှဈ ပှနထွားမိတဲ့ အခါ ဘာတှေ ဆုံးရှုံး
ရသလဲ၊ ဘာ ဆိုးကှိုးတှေ ရှိသလဲဆိုတာလဲ စိတဝွငစွားဖို့ ကောငွးပါတယွ။ လေ့လာကှညွ့ကှဦး။

1. သူငယခွငွှးတဈယောကကွို ဆုံးရှုံးရပှီ

happy multiethnic friends sitting in park
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ခစှသွူလိုရော သူငယခွငွှးလိုပါ နမယဆွေို နလေို့မရပါဘူး။ ရတယလွို့ ထငသွယောငတွော့ ရှိပါတယွ။ တ
ကယတွော့ အကှာကှီးပါ။ သငွ ခစှသွူဟာ သငွ့သူငယခွငွှးဆိုပမယွေ့ သူနဲ့ သငွ ခစှသွူဖှဈပှီဆိုကတညွး
က သငတွို့နှဈယောကွ သူငယခွငွှးအဖှဈက ပကှဆွဲပှီး ခစှသွူဘဝကို ကူးသှားကှတယလွို့ ပှောလို့ရပါ
တယွ။ ခစှသွူရဲ့ အခစှကွ သူငယခွငွှးအခစှထွကွ ပိုကောငွးတယလွို့ ပှောခငွှ ပှောပါ။ ဒါပမယွေ့ မတူတဲ့
ကှာခှားခကှတွှေ အမှားကှီးရှိနပေါတယွ။

2. နောကပွှနလွှညွ့ဖို့မလှယဘွူး။

ဒါကလညွး ခစှပွှီဆိုမှတော့ ဘယသွူမှ နောကမွလှညွ့ခငှကွှပါဘူးလေ။ သို့သောွ ခစှသွူဘဝရောကသွှား
မှ မဟုတတွာတှေ မကောငွးတာတှေ ဘူးပေါသွလို ပေါသွှားကှတဲ့အခါမှိုးမှာ တဈခှား ပုံစံနဲ့ခစှသွူဖှဈလာ
တဲ့ သူတှထကွေ၊ နောကကွို ပှနလွှညွ့ဖို့ ခကပွါတယွ။ ဘာကှောငွ့ဆို ဒီအခှိနမွှာ လာပှီလေ။ သူငယခွငွှး
ဆိုတဲ့ သံယောဇဉကွှောငွ့ပေါ့။

3. သူငယခွငွှးဘဝကို ပှနတွမွးတကှမယွ။

a man and a woman using their laptops
Photo by George Pak on Pexels.com

ခစှသွူဖှဈသှားတဲ့ သူငယခွငွှးတှဟော သူငယခွငွှးမဟုတတွော့တဲ့ ခစှသွူတှေ ဖှဈသှားကှပှီမို့ တဈခါ
တလေ သူငယခွငွှးဘဝက ပိုပှီး ပှောစွရာကောငွးမှာပဲလို့ တမွးတမိတာမှိုး ရှိတတပွါတယွ။ တကယွ
လညွး သူငယခွငွှးဘဝတုနွးက မရှကမွကှောကွ ပှောငနွောကွ၊ ကှီဆယခွဲ့ကှတဲ့ လှတလွပမွှုဟာ ခစွှ
သူဘဝမှာ စညွးကှီးတဈခုခှားထားသလို ပှနပွှီးရဖို့ ခကခွဲပါတယွ။

4. သူငယခွငွှးတှကှေားထဲ ဗှာမှားရမယွ။

ခစှသွူရဲ့ သူငယခွငွှးတှကေ သငွ့သူငယခွငွှးတှပေေါ့။ ဘာလို့ဆို သငတွို့က ခစှသွူမဖှဈခငကွတညွးက
သူငယခွငွှး ဖှဈထားကှတာကိုး။ ဒီတော့ တဈခါတလမှော သငွ့ခစှသွူ ကိုယတွိုငကွ “သူငယခွငွှးကို
ရှေးမလား … ငါ့ကို ရှေးမလား …??? ”ဆိုတဲ့ မေးခှနွးမှိုးမေးလာရငွ သိပွ ကဉွှးကှပပွါတယွ။ ဒါကလညွး
ခစှသွူဘဝနဲ့ သူငယခွငွှးဘ၀ လုံး၀ ကှဲပှားကှောငွး သကသွကေောငွးတဈခုပေါ့။

5. ပိုငဆွိုငလွိုစိတမွှဖှဈပေါလွာတဲ့ မနာလိုစိတွ

happy diverse friends taking selfie in park
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

မတူတဲ့ ခစှခွှငွးနှဈခုကှားထဲမှာ သငွ့ခစှသွူကို တဈခှား သူငယခွငွှးတှနေဲ့ ရငွးနီးနတောမှိုးဟာ သငွ့
အတှကွ စိတခွမွှးသာစရာ မဟုတတွော့ပါဘူး။ ဒါကလညွး ပိုငဆွိုငလွိုငမွှုကနေ ဖှဈပေါလွာတဲ့ မနာလို
စိတဖွှဈပှီး ရယစွရာလညွး ကောငွးပါတယွ။ ဘာကှောငွ့ဆို တဈခှားသူတှကလညွေး သငွ့ သူငယခွငွှး
အရငွးခေါကခွေါကတွှေ ဖှဈနတေော့ သငွ့အနနေဲ့ သူတို့ခငွှး ဆကဆွံရေးကို နှုတအွားဖှငွ့ ကနွ့ကှကွ
ခှငွ့ နညွးလို့ပါ။

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d