Friday, September 22, 2023
HomeLIFEအသက်(25)နှစ်မပြည့်ခင် လုပ်သင့်တဲ့အရာ(၇)မျိုး

အသက်(25)နှစ်မပြည့်ခင် လုပ်သင့်တဲ့အရာ(၇)မျိုး

လူတဈယောကရွဲ့ သကတွမွးမှာ အရေးတကှီး လုပဆွောငစွရာတှကေ သိပကွို မှားလှနွးလှပါတယွ။
လူငယပွိုငွးမှာ လုပဆွောငရွနအွခကှမွှားနဲ့ လူကှီးပိုငွးမှာ လုပဆွောငရွနအွခကှတွှဆေိုပှီး တသီ
တသနွးကှီးကှီးပေါ့။ အခုလညွး အသကွ(25)နှဈ မပှညွ့ခငမွှာ ဘာတှေ လုပဆွောငထွားသငွ့တယဆွိုတာကို အကှံပေးထားတာလေး တငပွှပါရစေ။ ဒါတှကေို အသကွ(25)နှဈကှောမွှ လုပရွငကွော
မဖှဈဘူးလားဆိုပှီး မေးစရာလညွး ရှိပါတယွ။ ဒါပမယွေ့ အသကွ(25)နှဈနောကပွိုငွးမှာ သငဟွာ
လူကှီးတဈယောကဖွှဈသှားပါပှီ။ အခု ပှောမယွ့ အကှောငွးအရာ (8)ခကှထွကွ ပိုပှီး အရေးကှီး
တာတှေ လုပဆွောငရွတော့မှာမို့ ဒီဘကကွိုပငွ ခှေဦးလှညွ့နိုငတွော့မှာ မဟုတပွါဘူး။ တနညွးဆို
ရသောွ (25)နှဈဆိုတဲ့ အသကအွရှယဟွာ လူငယဘွဝကို လကပွှနှုတဆွကပွှီး လူကှီးဘဝကို ခဉွှး
နငွးဝငရွောကရွတော့မယွ့ အသကအွရှယပွေါ့။ သညတွော့ လူငယလွို့ သတမွှတလွို့ရသေးတဲ့
အသကွ(25) မတိုငခွငမွှာ ဒီအခကှတွှဟော လုပဆွောငဖွို့ အကောငွးဆုံးလို့ ဆိုထားပါတယွ။

1. ဂီတဖှောဖွှပှေဲ မိုးအလငွးကှညွ့ပါ။

people in concert
Photo by Sebastian Ervi on Pexels.com

ကိုယအွကှိုကဆွုံး Band အဖှဲ့တဈခု Show လုပပွှီဆိုရငွ အသအခှော လကမွှတဝွယပွှီး စိတလွှှတွ
ကိုယလွှတွ ပှောပွဈလိုကပွါ။ ဂီတနဲ့ ဖှတသွနွးရတဲ့ အခိုကအွတနွ့ဟာ လူတိုငွးအတှကွ အေးခမွှး
ပှောရွှှငမွှုကို ရစပှေီး လာမယွ့ (25)နှဈအတှကွ ရငွ့ကကှမွှုတှေ တဈပါတညွး သယသွှားနိုငမွှာပါ။

2. အဖအမနေေဲ့ညစာလကစွုံစားပါ။

အသကွ(25)နှဈနောကပွိုငွးမှာ သငဟွာ ကုမမြဏီဝနထွမွးတဈယောကွ၊ မနနွဂှောတဈယောကွ၊
လုပငွနွးရှငတွဈယောကွ၊ သူဌေးကှီးတဈယောကွ ဖှဈနလေောကပွါပှီ။ ဒါဆို သငွ့မိဘနဲ့ လကစွုံ
စားဖို့ အရငကွလို အခှိနရွတော့မှာမဟုတပွါဘူး။ ဒီတော့ သငွ (25)နှဈမပှညွ့သေးခငမွှာ မိဘနှဈပါး
နဲ့ လကစွုံ စားဖို့ မပကှကွှကပွါနဲ့။

3. သငွ့ ဆံပငပွုံစံကို ပှောငွးပဈပါ။

a woman in blue denim jeans holding a hair comb
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

သငဟွာ လူကှီးတဈယောကွ ဖှဈတော့မယွ။ လူငယလွို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆံပငပွုံစံထကွ လူကှီးလို
လေးလေးခနွ့ခနွ့ စံပငပွုံစံကို ပှောငွးပဈလိုကခွှငွးအားဖှငွ့ အလုပခွှငမွှာ အခှားလူတှအပေေါွ
လှှမွးမိုးခှုပကွိုငနွိုငစွှမွး၊ အထငကွှီးခံရမှု၊ ယုံကှညလွစေားမှု စတဲ့ ရုပပွိုငွးဆိုငရွာ အရညအွသှေး
တှအတှကွေ ကှိုတငွ ပှငဆွငထွားရာ ရောကပွါတယွ။

4. ကှငယွာဖကရွှာပါ။

ဒါမွိုးကတွော့ သိပြ တိုကတြှနြးစရာ လိုမယမြထငပြါဘူး။ အငြးလေ အရှယသြုံးပါး ရှိတယြ-တဲ့။
ပထမအရှယြ ပညာနဲ့ ပွောစြရာရှာ ၊ ဒုတိယအရှယြ ကှငယြာရှာနဲ့ စီးပှားရှာ၊ တတိယအရှယြ ငှိမြ
သကခြှငြးနဲ့ တညငြှိမမြှုကိုရှာပါတဲ့။ (သိုးဆောငြးစကားပုံလေးလား မမှတမြိတော့ပါ။)

5. ကိုယြ့ကိုယကြို လေးစားပါ။

smiling female with bouquet of poppy flowers
Photo by Monica Turlui on Pexels.com

ဟုတပွါတယွ။ အသကွ(25)နှဈနောကပွိုငွးမှာ သငတွှေ့ရတော့မယွ ဘဝရေးရာကဏဍြဟာ လေး
နကမွှုတှေ၊ ပှူနာတှေ၊ လိမလွညမွှုတှေ၊ ပှောစွရာတှေ၊ ခှီးကှူးဂုဏပွှုခံရတာတှေ အတှကွ
ကိုယွ့ကိုယကွို လေးစားနရမယွေ၊ ဒါမှလညွး ကိုယွ့ကိုယကွို ယုံကှညမွှုရှိမယွ၊ ကိုယွ့ကိုယကွို
ယုံကှညမွှုရှိမှ ဘဝလမွးကှောငွးက ဖှောငွ့တနွးမယလွေ။

6. စာဖတတွဲ့အလေ့အကငွှ့စလုပပွါ။

စောစောက ပှောသလိုပဲ အလှနွ ထှပှေားရှုပထွှေးလှတဲ့ လူမှုပတဝွနွးကငှကွှီးထဲမှာ စတငကွငွှ
လညရွတော့မှာ ဖှဈလို့ ပှူနာပေါငွးစုံ၊ အမှုအခငွးပေါငွးစုံကို သငွ ရငဆွိုငရွတော့မှာပါ။ အဲဒီ
အတှကွ သငဖွတထွားတဲ့ စာပတှကေေ သငွ့ကို ဘယလွို ဖှရှငွေးရမလဲဆိုတာ တိတိကကှ
သငပွှပေးသှားမှာပါ။ သငဟွာ စာဖတလွေ့မရှိဘူးဆိုရငလွညွး အခုအခှိနမွှာ အနညွးဆုံး တဈ
ရကကွို မိနဈ(30)-1 နာရီလောကွ စာစဖတသွငွ့တဲ့အခှိနပွါ။

7. ဆနဒြတှအတှကွေ သငယွူပါ။

woman in gray blazer reading a book
Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

ဆနဒြတှဆေိုတာက သငဟွာ သူဌေးဖှဈခငှရွငွ သူဌေးဖှဈသှားတဲ့လူတှေ ဘာတှလေုပသွှားသလဲ၊
စတာတှကေို သငယွူရမယွ၊ သငဟွာ သိပပြံပညာရှငဖွှဈခငှတွယဆွိုရငွ သိပပြံပညာရှငတွှေ ဘယလွို
ကှိုးစားသှားတယွ၊ စာရေးဆရာဖှဈခငှတွယဆွို စာရေးဆရာတှေ ဘယလွို အားထုတတွယဆွိုတာ
ကို သိထားမှ ဖှဈပါမယွ။

Ref: lifehack.org


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: