Monday, December 11, 2023
HomeLIFEမိန်းကလေးတွေလက်တွဲဖော်ရှာရင် ရုပ်ရည်ထက် ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်တဲ့အရာများ

မိန်းကလေးတွေလက်တွဲဖော်ရှာရင် ရုပ်ရည်ထက် ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်တဲ့အရာများ

ပထမဆုံး First impression အပှညွ့အဝရဖို့လူတဈယောကမွှာဥပဓိရုပကွလညွးအရေးပါပါတယွ။ဒါပမယွေ့ မိနွးကလေးတဈယောကအွနနေဲ့ဘဝလကတွှဲဖောရွှာတော့မယဆွိုရငတွော့ရုပရွညထွကပွိုပှီးအရေးကှီးတဲ့ဦးစားပေးရှေးခယှသွငွ့တဲ့အခကှတွှရှေိနပေါတယွ။ဘယလွိုအခကှတွှလေဲဆိုတာ ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။

အမခစွေသြားမဟုတဘြူး

ဒီလိုပှောလို့မိဘကိုမိဘမှနွးမသိ၊မိဘနဲ့သားသမီးကှားကသံယောဇဉကွိုအသိအမှတမွပှုတာမှိုးမဟုတပွါဘူး။အရှယရွောကပွှီးသားယောကွှားတဈယောကဟွာအရာရာကိုသူ့ရဲ့ကိုယပွိုငဆွုံးဖှတခွကွှ၊ကိုယပွိုငရွပတွညခွကှနွဲ့ဘဝကိုရှငသွနဖွှတသွနွးသငွ့ပါတယွ။တခါတလသေားတှအပေေါထွားတဲ့အမတှရေေဲ့မိဘမတြတောတှကအေဲဒီသားအတှကဆွုံးဖှတရွခကတွဲ့အခှအနအေကှပေအွတညွးတှဖှဈစေပေါတယွ။မိခငရွဲ့ဦးဆောငမွှုနဲ့ရပတွညနွတေဲ့ ယောကွှားတဈယောကအွတှကကွိုယပွိုငမွိသားစုကိုတဈခုကိုဦးဆောငထွူထောငနွိုငဖွို့အခကအွခဲရှိနိုငပွါတယွ။သားမကနွဲ့ ယောကခြထီးဆကဆွံရေးထကွ ခှှေးမနဲ့ယောကခြမဆကဆွံရေးက ပိုပှီးကိုငတွှယရွခကခွဲတဲ့အခှအနတှေကှေေုံရနိုငတွယဆွိုတာ သတိရပါ။

man playing guitar with girl
Photo by Mẫnn Quang on Pexels.com

ခစွခြငတြယြ၊ကာကှယပြေးတယြ

မိနွးကလေးတှေ လကတွှဲဖောရွှာတယဆွိုတာယဘေုယအှားဖှငွ့ အဲဒီယောကွှားကို အားကိုးခငှလွို့ဖှဈပါတယွ။ဒါကှောငွ့ သူဟာ ကိုယွ့အတှကအွားကိုးရသူကိုယွ့ကိုကာကှယပွေးသူဖှဈဖို့လိုပါတယွ။အခစှမွပါတဲ့အိမထွောငရွေးဟာဆားမပါတဲ့ ဟငွးလို ပေါ့ပှတပွှတနွိုငတွယဆွိုတာလညွး သိပှီးသားဖှဈမှာပါ။ဒါကှောငွ့ ကိုယွ့ကိုခစှခွငမွှတနွိုးတဲ့သူဖှဈဖို့လညွး အရေးကှီးပါသေးတယွ။

စိတျဆန်ဒပွငျးပွသူ

အိမထွောငတွဈခုကိုဦးဆောငမွယွ့ယောကွှားလေးတဈယောကဟွာအရာရာကိုဦးဆောငလွိုစိတွ၊မိသားစုအတှကခွှနအွားတှပေေးနိုငတွဲ့တကကွှှမှုတှရှေိနသငွေ့ပါတယွ။အခကအွခဲတှကေိုရငဆွိုငဖွှရှငွေးလိုကဖွို့စိတဆွနဒြပှငွးပှနသေူဖှဈသငွ့ပါတယွ။အဲဒီလိုမဟုတဘွဲအခကအွခဲတှေ့တိုငွးစိတပွကှအွားလှော့ပှီး လေးတိလေးကနဖွှဈနတေဲ့အိမထွောငွဦးစီးယောကွှားတဈယောကဟွာ ပှောရွှှငခွမွှးမှေ့တဲ့မိသားစုကိုတညဆွောကနွိုငမွှာမဟုတလွို့ပါပဲ။

ထိနျးခြုပျတတျသူမဟုတျဘူး

ဦးဆောငလွိုစိတရွှိတာနဲ့ အရာရာကိုထိနွးခှုပပွှီးသူ့အစီအစဉအွတိုငွးလိုကနွာစတောအဓိပပြာယမွတူပါဘူး။ခေါငွးဆောငနွဲ့ အမိနွ့ပေးသူလိုသိသိသာသာကှဲပှားမှုရှိပါတယွ။မိနွးကလေးတဈယောကအွနနေဲ့လကတွှဲဖောရွှေးခယှတွဲ့အခါထူးခှှနထွကမွှကတွဲ့ ယောကွှားထကအွရညအွခငွှးပှညွ့ဝပှီးကိုယွ့ရဲ့ဘဝကိုတိုးတကအွောငကွူညီပံ့ပိုးပေးနိုငတွဲ့ထိနွးကှောငွးလမွးညှှနပွေးနိုငတွဲ့ ယောကွှားမှိုးကိုပဲရှေးခယှသွငွ့ပါတယွ။

woman and man standing in front of each other
Photo by Dejan Krstevski on Pexels.com

ခံစားခကွတြှကေို လစွလြွူမရှုဘူး

မှားသောအားဖှငွ့ ယောကွှားလေးတှဟော ခေါငွးရှုပမွခံနိုငဘွူး၊စိတရွှုပမွခံနိုငကွှပါဘူး။ဒါကှောငွ့ခံစားခကှတွှထကလွေကတွှေ့ကိုပဲပိုပှီးဦးစားပေးလေ့ရှိပါတယွ။တခါတလခေံစားခကှတွှကေိုလစှလွှူရှုခံရတာကလညွးလူရာမဝငသွလိုခံစားရ စပေါတယွ။ကိုယွ့ရဲ့ခံစားခကှကွိုပဲဦးစားပေးစဉွးစားပေးဖို့ဆိုလိုတာမဟုတပွမယွေ့သာယာခမွှးမှေ့တဲ့အိမထွောငတွဈခုဖှဈဖို့ ခံစားတတတွဲ့နှလုံးသားနဲ့ ခံစားခကှတွှကေို အသိအမှတပွှုပေးတတတွဲ့သူဖှဈဖို့လညွးလိုပါတယွ။

ခွူးသဈနှယျ@ChoChoThan

ref:lovepanky.com

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d