Monday, December 11, 2023
HomeLIFESelfie ရိုက်တဲ့ ပုံစံတွေက ပြောနေတဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်း

Selfie ရိုက်တဲ့ ပုံစံတွေက ပြောနေတဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်း

ဒီနေ့ခတွမှောဆိုရငွ Selfie ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လူတိုငွးနဲ့ မစိမွးတဲ့ စကားလုံးတဈခုပါ။ဘယနွရောကိုပဲ ရောကရွောကွ ရောကတွဲ့ နရော တိုငွးမှာ ဖုနွးထုတပွှီး Selfie လေးတော့ ဆှဲလိုကရွမှ၊အလှဆုံး ပုံေ လးကို ရှေးပှီး fb ပေါတွငလွိုကရွမှ နသောထိုငသွာရှိကှတာပါ။ ဘယွ လို Selfie ပုံမှိုးကို အမှားဆုံး ရိုကဖွှဈလဲ..?ကိုယရွိုကွ တဲ့ Selfie စတိုငတွှကေ ကိုယွ့ရဲ့ ကိုယရွညကွိုယသွှေးကို ဖောပွှနပေါတယွ။Selfie Style ကို ကှညွ့လိုကရွုံနဲ့ အဲ့ဒီလူရဲ့  ကိုယရွညကွိုယွေ သှးကို ခနွ့မှနွးလို့ရပါတယွ။

(၁)Creative thinking  ကောငျးသူ

woman taking selfie while smiling
Photo by George Dolgikh on Pexels.com

ပုံမှ ပှထားသလိုမွိုး Selfie ဆှဲတတတြဲ့ သူဆိုရငတြော့ ဖနတြီးနိုငတြဲ့ Creative thinking  Skill ကောငြးသူပါ။ပုံမှနြ သဘာဝကကွ မွိုးပဲ နတတေတြယြ၊ကိဈစတောတြောမြွားမွားကို ရှုထောငြ့အမှငသြဈနဲ့ကှညြ့ တတြ၊မှငတြတတြဲ့ သူပါ။ဒီလို Skill ရှိသူတှဟော ဒီလိုပုံမွိုးကို Selfie ဆှဲတတကြှပါတယြ။

(၂)ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျလညျ ဆနျးစဈတတျသူ

ဒီလိုပုံမှိုး Selfie ဆှဲတတတွယဆွိုရငွ ဒါဟာ ကိုယွ့ကိုယကွို ပှနလွညွ သုံးသပဆွနွးစဈတတသွူလို့ ပှောနတောပါ။ပုံကို ကှညွ့မယဆွိုရငွ  မကှနွှာ တဈခုတညွး မဟုတပွဲ ဘာလုပနွတယွေ၊ဘာသောကနွေ တယဆွိုတာကို ပါ ကှ ညွ့တဲ့ သူတှကေို ပှောပှခငှသွူပါ။စာအုပွ၊ေ ကာဖွီခှကွ အားလုံးပါအောငွ ရိုကပွှထားတာပါ။သူ့မကှနွှာအပှငွ သူ့ရဲ့ လှုပရွှားဆောငရွှကမွှုတှကေိုပါ လူတှသေိအောငွ၊မှငအွောငွ ခပှှခငွှ တဲ့ သူမှိုးပါ။ဓါတပွုံမရိုကခွငမွှာ သခှောဆနွးစဈပှီးမှ ပုံကို ရိုကတွတတွဲ့ သူမှိုးပါ။

(၃)ကိုယျ့ကိုယျကို တှနျးအား

smiling woman holding black smartphone
Photo by mentatdgt on Pexels.com

ဒီလိုပုံမွိုးကိုတော့ gym ဆော့တဲ့ သူတောတြောမြွားမွား တငြ တတကြှ ပါတယြ။Gym ဆော့တဲ့ သူတောတြောမြွားမွားဟာ အမှဲတမြးလိုလို သူ တို့ရဲ့ body ကို ဆိုရှယမြီဒီယာပေါမြှာ ထုတကြှှားတတကြှပါ တယြ။ တကယတြော့ ဒါဟာ သူတို့ကိုယသြူတို့ ပှနအြားပေး၊ motivate လုပြ တာပါ။သူ့ကိုယသြူ ပှနပြှီး စဈဆေး၊သူ့တို့ဖှဈခငွတြဲ့ body  goal ဘယလြောကအြထိ ပှီးမှောကအြောငမြှငပြှီလဲဆိုတာကို သိခငွလြို့ ပှနြ ဆနြးစဈတဲ့ သဘောပါ။

(၄)ကိုယပြိုငြ စိတကြူးယဉကြမျဘာထဲ ပွောမြှေ့သူ

နောကခွံရှုခငွးတှကေိုပါ ပေါအွောငွ Selfie ဆှဲထားတဲ့ သူမလို ပုံမှိုး ကတော့ ကိုယပွိုငစွိတကွူးယဉကွမဘြာထဲမှာ ပှောမွှေ့သူလို့ အဓိပပြါယွေ ကာကနွိုငပွါတယွ။သူမရဲ့ ကိုယပွိုငဘွဝလေးထဲမှာ ပှောမွှေ့နတေ ယွ ဆိုတာကို ဖှူစငတွဲ့ အပှုံးက သကသွပှနပေေါတယွ။မှကှနွှာပေါကွ ဟနဆွောငမွှုကငွးတဲ့ အပှုံးကို မှငလွိုကတွညွးက ကိုယပွိုငွ life ထဲမှာ ပှောမွှေ့တတသွူဆိုတာ ထငရွှားပါတယွ။

(၅)လြှို့ဝှကျတတျသူ

pexels-photo-1090393.jpeg
Photo by Vinicius Wiesehofer on Pexels.com

သူမလို မကှနွှာပေးမှိုးနဲ့ ဆှဲတဲ့ Selfie မှိုးဆိုရငတွော့ ဒီလူကို လှှို့ ဝှကသွူလို့ ကောကခွကှခွလှို့ ရပါတယွ။သူ့စိတထွဲမှာ ဘာတှေ ရှိလဲ ဆိုတာကို ထုတမွပှတတပွဲ စိတထွဲမှာပဲ ထားတတတွဲ့သူမှိုးပါ။မကွှ လုံးတှကေ သူမဟာ ရငထွဲမှာလှှို့ဝှကမွှိုသိပထွားတတသွူဆိုတာကို သကသွပှနပေေါတယွ။

(၆)တညျကွညျလေးနကျသူ

ပုံထဲမှာ ပှထားတဲ့ မကှနွှာပေးပုံစံမှိုးကို ဖမွးပှီး Selfie ရိုကတွတသွူမှိုး ကိုတော့ တညကွှညလွေးနကသွူလို့ သတမွှတလွို့ရပါတယွ။ အတှငွး စိတထွဲမှာ ကှိတပွှီး ပှောနွပမယွေေ့လညွး အပှငမွကှနွှာမှာေ တာ့ ခပွ တညတွညပွုံမှိုး ဖမွးတတသွူပါ။တညတွညနွတတတွေဲ့ မကှနွှာပုံမှိုးကို တမငလွုပယွူနတေဲ့ ဒီလို ပုံကို ကှညွ့ရုံနဲ့ ဒီလူဟာ ဘယအွရာကိုမဆို အလေးအနကွ Serious ထားတတသွူတဈယောကွ၊တညွ တညကွှ ညကွှညနွတတသွေူတဈယောကလွို့ ကောကခွကှခွလှို့ ရပါတယွ။

(၇)ပွောပြွောနြတတေသြူ

photo of man taking selfie
Photo by David Gonzales on Pexels.com

ဒီပုံထဲကို ကှညွ့လိုကမွယဆွိုရငွ ဘယဖွကမွှာ နနတေေဲ့ မိနွးကလေး ဟာ Selfie ဆရာကှီးပါ။သူမ ရှိနပှေီဆိုတာနဲ့ ပတဝွနွးကငှကွ လူေ တှ အားလုံးကို ပှဲကပှှီး၊ရယနွရအေောငွ စှမွးဆောငွ ပေးတတသွူပါ။ သူမ မရှိလိုကတွာနဲ့ ပတဝွနွးကငှကွို ပငွှးခှောကွ ခှောကကွှီး ဖှဈ သှားစတေဲ့ သူမှိုးပါ။တီထှငဖွနတွီးနိုငစွှမွးကောငွးတယွ၊ခငခွငမွငမွငွ နတတတွေဲ့ သူမှိုးဆိုတာကို ဒီပုံကို ကှညွ့လိုကတွာနဲ့ သိနိုငပွါတယွ။

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d