Friday, September 22, 2023
HomeRELATIONSHIPပုရိသတွေအလိုလျောက်နားလည်ထားသင့်သည့် မိန်းကလေးများရဲ့စကားဝှက်များ

ပုရိသတွေအလိုလျောက်နားလည်ထားသင့်သည့် မိန်းကလေးများရဲ့စကားဝှက်များ

ခစှသွူရှိတဲ့သူလား၊မရှိသေးတဲသူလား၊ဘာပဲဖှဈဖှဈ တဈခါတဈလေ ကောငမွလေးတှေ ဘာပှောခငှလွဲ နားလညရွခကွ
နတတပွေါတယွ။ တဈခါတဈလေ သူတို့ပှောတဲ့ စကားရဲ့ ဆနွ့ကငှဘွကကွို ဆိုလိုခငှသွလို တဈခါတဈလကတှေော့လညွး
မူရငွ ဆိုလိုရငွးအတိုငွးယူရတာရှိပါတယွ။ စိတညွဈတယလွို့တော့ ဆငခွှမပေေးနဲ့ပေါ့။ သငကွကှိုကမွိတာကို အောကမွှာ
တော့ ကောငမွလေးတှေ ပှောလေ့ရှိတဲ့ စကားဝှကလွေးတှကေို ဗဟုသုတအနနေဲ့ ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။

1. ကှှနမွခေါငွးနညွးနညွးကိုကနွလေို့

man in a white dress shirt having a date with a woman
Photo by cottonbro on Pexels.com

ဒါကတော့ သငွ့ကို အလိမမြာသုံးပှီး ရှောငတွာပါဘဲ။ ဘယကွိဈစပဲဖှဈဖှဈ သူတို့တဈတှေ လုပလွိုတဲ့ ဆနဒြမရှိဘူးဆိုရငွ ဒီလို
နညွးနဲ့ ရှောငဖွယလွေ့ရှိပါတယွ။ ဒါကို သငကွ အထာမနပဘွဲ ဟုတလွား ခေါငွးကိုကရွငွ ဆေးခနွးသှားရမှာပေါ့၊ ဆေး
သောကလွေ၊ ရခှေိုးတာ ကှာလို့ဖှဈမှာပါ-စသဖှငွ့ ဆကပွှောမနပေါနဲ့။ တဈခုတော့ ရှိပါတယွ။ သငွ ဘာမှ မပှောရသေး
ဘဲ ခေါငွးကိုကတွယဆွိုရငတွော့ သူ တကယနွမကေောငွးသလို ဖှဈခငှနွတယလွေို့ အဓိပပြါယကွောကပွါ။

2. ခစှသွူမရှာခငှသွေးပါဘူးရှငွ

ဒီလိုမှိုးပှောလာရငတွော့ သငွ ကံဆိုးပှီ။ အခှအနကေေ သငကွ သူ့ကို စပှီး ပိုးပနွးတဲ့အခှအနမှေေိုးမှာ ဒီလို စကားမှိုး
ပှောလာရငတွော့ သငွ ငှကပွှောခငွးစိုကဖွို့ မှဝယထွေားပတေော့ 😛 ။ ဒီလို ပှောခှငွးဟာ သငွ့ကို စိတမွဝငစွားဘူးလို့
အလိမမြာသုံးပှီး ပှောတာပဲ။ ဒါမှမဟုတွ သူမမှာ တဈခှား စိတဝွငစွားစရာ ယောကွှားရှိတယလွို့ ဝနခွံတယပွဲ မှတလွိုကပွါ။

3. ရှငွ့ကို သူငယခွငွှးကောငွးတဈယောကလွို့ မှတယွူပါတယွ။

man and a woman standing inside an elevator
Photo by cottonbro on Pexels.com

ဒါလညွး ကိုယွ့လူ နာပှီ။ ဘယသွူနနေေ ဒီစကားမှိုး ပှောခံရပှီဆို ကှကနွာကှီး လညလွိမလွိုကသွလို ငိုကကွှသှားတာ
မှားပါတယွ။ ဒါပမယွေ့ နံပတွ(2)လိုတော့ ကံ အဆိုးကှီးမဟုတသွေးပါဘူး။ သငွ ခဉွှးကပတွာ ပညာပါရငွ ပါသလို
ကောငမွလေးက သငွ့ဘကကွို ညှှတယွိမွးလာနိုငပွါတယွ။ အားမလှှော့ပါနဲ့။

4. ညညွးငှေ့လှပါပှီ။

ဒါကတော့ ဘာပဲဖှဈဖှဈ သူတို့ စိတကွုနတွာကို ဖောကွှူးတာပါ။ သငနွဲ့ အခစှရွေးကို စိတကွုနတွာလညွး ဖှဈနိုငပွါတယွ။
ဒါမှမဟုတွ လကရွှိ သငနွဲ့သူရဲ့ ဆကဆွံရေး ဒီထကပွိုပှီး မတိုးတကတွာကိုလညွး ဆိုလိုတာ ဖှဈနိုငပွါတယွ။ ဒါက အခှေ
အနပေေါမွူတညပွှီး ကောကခွကှခွရှတာပါ။ သငနွဲ့ သူ ပှူနာဖှဈရငွ ဒါက လမွးခှဲခငှပွှီလို့ ပှောတာလညွး ဖှဈနိုငသွ
လို၊ သငွ့က အေးတိအေးစကနွိုငလွို့ သငွ့ကို ယူပါတော့လို့ တိုကတွှနွးတာလညွး ဖှဈနိုငပွါတယွ။

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: