Monday, December 11, 2023
HomeHEALTHမနာလိုခြင်း ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ မနာလိုတဲ့ စိတ်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်း

မနာလိုခြင်း ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ မနာလိုတဲ့ စိတ်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်း

မနာလိုတဲ့ စိတဆွိုတာ လူသားတိုငွးမှာ ဖှဈတတပွှီး ညီအဈကိုမောငနွှမခငွှးပဲဖှဈဖှဈ သူငယခွငွှးအခငွှးခငွှးပဲ ဖှဈဖှဈ မနာလိုတဲ့ စိတဖွှဈနိုငပွါတယွ။မနာလိုတဲ့ စိတဟွာ စိတခွံစားခကှတွဈရပသွာဖှဈပှီး ကိုငတွှယထွိနွးသိမွးရခကပွါတယွ။ဒါအပှငွ မနာလိုစိတကွှီးလာရငွ စိတပွကှခွှငွး၊စိတဆွိုးယုတလွာခှငွးနဲ့ ဒေါသထှကခွှငွးစတဲ့ စိတခွံစားခကှနွောကဆွကတွှဲမှားစှာ ဖှဈလာတတပွါတယွ။

မနာလိုခှငွးဟာ အနူတလွကခြဏာဆောငတွဲ့ စိတခွံစားခကှတွဈရပဖွှဈပှီး ကှောကရွှံခှငွး၊မလုံခှုံခှငွး၊ပူပနခွှငွး၊တို့ကှောငွ့ ဖှဈရတာ ဖှဈပါတယွ။မနာလိုခှငွးစိတခွံစားခကှဟွာ ရှုပထွှေးတဲ့ စိတခွံစားခကှတွဈရပဖွှဈပှီး ကှောကရွှံခှငွး၊စှနွ့ပဈခံရခှငွးနဲ့အရှကတွကှဲ အကှိုးနညွးဖှဈရခှငွး ကိဈစတှေ အထိဖှဈပှားနိုငပွါတယွ။

ပုံအားဖှငွ့ မနာလိုခှငွး စိတခွံစားခကှဟွာ လူတဈယောကွ ပှငပွမှ သကရွှိ၊သကမွဲ့ အရာတဈခုရဲ့ မကှနွှာသာပေးခှငွး ရနတော မှငရွခံစားရတဲ့ စိတခွံစားခကှတွဈမှိုးလညွးပဲဖှဈနိုငပွါတယွ။ခငှပွနဇွီမှောကမွှား(chimpanzee)၊မှောကအွမရေိက တေးဆိုငှကမွှားနဲ့  အခှားသော တိရဈဆာနမွှားကလညွး မနာလိုတဲ့ စိတခွံစားခကွှ ဖှဈနိုငတွယွ လို့သိရပါတယွ။

၁။ ဖှငျ့ပွောပါ။

သငွ့ရဲ့ စိတထွဲမှာ ဒေါသထှကမွှုတှေ၊မလုံခှုံမှုတှနေဲ့ မနာလိုစိတတွှေ ဖှဈလာပှီဆိုရငွ ရငထွဲမှာ ကှိတမွှိတမွှိုသိပမွထားပဲ ဖှငွ့ပှောပါ။သငွ့စိတထွဲမှာ အခှိနကွာလ အတနကွှာ မနာလိုစိတကွို သိုလှောငထွားခှငွးက သငွ့အတှကွ အဆိပအွတောကဖွှဈစနေိုငတွဲ့အတှကွ သငွ့အနနေဲ့ မနာလိုဘူးလို့ ထငရွတဲ့ လူတဈယောကကွိုစိတငွှိမသွကစွှာထားပှီး ဖှငွ့ပှောလိုကဖွို့လိုပါတယွ။သငဖွှငွ့ပှောလိုကပွှီဆိုတာနဲ့ သငမွနာလိုတဲ့ လူမှာ သနားစရာကောငွးတဲ့ အခကှတွှလညွေးရှိနနေိုငပွါသေးတယွ။

two women holding long stem wine glasses with red liquid
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

၂။ မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုကို တညျဆောကျပါ။

မနာလိုခှငွးဆိုတာ မလုံခှုံခှငွးနဲ့ မိမိကိုယကွို တနဖွိုးမရှိဘူးလို့ ထငမွှငခွှငွးရဲ့ ထုတကွုနတွှေ ဖှဈပါတယွ။သငနွဲ့ နီးစပတွဲ့ လူတဈယောကထွားသှားမှာကို စိုးရိမတွဲ့ခံစားခကှကွှောငွ့မနာလိုတဲ့စိတဖွှဈရတာ ဖှဈပါတယွ။မိမိကိုယကွို ယုံကှညခွကှမွှငွ့မားအောငွ လုပဆွောငရွမဲ့ နညွးလမွးတော့ မိမိကိုယကွို ယုံကှညမွှုမှငွ့မားတဲ့ လူတှေ လုပဆွောငသွလိုဆောငရွှကဖွို့ပါပဲ။မိမိကိုယကွို ယုံကှညမွှုရှိတဲ့ သူတှဟော တဈစုံတဈယောကွ(သို့) တဈစုံတဈရာရဲ့ စှနွ့ပဈသှားခှငွးကို ခံရလညွး ထိုစှနွ့ပဈသှားခှငွးကို ခံရခှငွးက သူတို့ကို မပကှဆွီးသှားစပေါဘူး။ဒီလိုစှနွ့ပဈခံရခှငွးကှောငွ့ တဈခါတဈရံမှာ လူတှကေ အမှှောအွမှငမွရှိကှပဲ မှားတတကွှမှနွး သူတို့သိကှပှီး စှနွ့ပဈခံရခှငွးကှောငွ့ ဘယတွော့မှာ မိမိကိုယကွို အပှဈတငပွှီး တခှားသူတှကေို မနာလိုမဖှဈတတကွှပါဘူး။

၃။ တခွားသော သူတှနေဲ့ ဘယျတော့မှ မနှိုငျးယှဉျလိုကျပါနဲ့။

three women posing for photo
Photo by Adrienn on Pexels.com

သငကွ အားလုံးပှညစွုံနပှေီလို့ထငတွဲ့ လူတဈယောကနွဲ့ အကှောငွးအသေးစိတစွုံစမွးကှညွ့ပါ။သူမှလညွး ကိုယပွိုငပွှူနာ အမှိုးရှိနနေိုငပွှီး သငကွတောငွ သူကို ပှနသွနားသှားရနိုငပွါတယွ။နာမညကွှီးလှပါတယွ၊ခှောလှပါတယွ ဆိုတဲ့ နာမညကွှီး အနုပညာရှငတွှမှောလညွး သူတို့သရုပဆွောငခွငှတွဲ့ ဇာတရွုပကွို မရတဲ့အတှကွ စိတပွကှစွိတဓွာတကွနှနေိုငသွလို၊အရကွ မူးယဈဆေး ပှူနာတှနေဲ့ လုံးပနွးနရတေဲ့ သူတှလညွေး ရှိပါတယွ။အပှငပွနွးက အဆငပွှနတေေိုငွး အထဲမှာလညွး အဆငပွှနလေေိမွ့မယွ လို့ သငယွူဆပှီး မနာလိုဖှဈနလေို့မရပါဘူး။သငွ့ရဲ့ အားနညွးခကှကွိုပဲ ကှညွ့မနပေဲ သငွ့ရဲ့ အရညအွခငွှးတှကေို ပှနကွှညပွါ။ဒီအရညအွခငွှးတှအတှကွေ ကှေးဇူးတငပွါ။သငကွို ဒီအရညအွခငွှးမှားပေးအပလွိုကတွဲ့ ဘဝကှီးကို မစောကွားဘဲ ခစှမွှတနွိုးပါ။မိမိမှာရှိတဲ့ အရညအွခငွှးကောငွးတှကေို အတိအကှ သိနခှငွေးက သငွ့ကို ပိုပှီး ယုံကှညမွှု ရှိလာစမှော ဖှဈပါတယွ။


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d