Friday, September 22, 2023
HomeRELATIONSHIPယောက်ျားတွေ သုံးတတ်တဲ့ အချစ်ဗျူဟာတွေကို ပြန်ချေနည်း

ယောက်ျားတွေ သုံးတတ်တဲ့ အချစ်ဗျူဟာတွေကို ပြန်ချေနည်း

မိနွးကလေး တဈယောကရွဲ့ အခစှကွို ရဖို့ ကှိုးစားတဲ့ အခါမှိုးမှာ ယောကွှားေ တှက သုံးတတတွဲ့ အခစှဗွှူဟာ (၅)မှိုးအကှောငွးကို ဖောပွှခဲ့ဖူးပါတယွ။ဒီတဈ ခါမှာတော့ အဲ့ဒီဗှူဟာတှကေို ဘယလွိုမှိုး တနပွှနတွိုကစွဈဆငပွှီး ပှနခွှရမလေဲ ဆိုတဲ့ အကှောငွးကို ဖောပွှပေးမှာပါ။တဈဖကလွူရဲ့ စိတကွို ကစား၊မာယာတှေ သုံးပှီး ကိုယွ့ဘကကွို ကလှာအောငွ၊တဈနညွးအားဖှငွ့ သူတို့က လိုကနွရတေဲ့ ဘဝကနေ ကိုယကွ လိုကနွရတေဲ့ ဘဝကကို ရောကအွောငွ လုပတွဲ့ အေ လှှာ့အတငွး ဗှူဟာတှကေို တနတွိုကစွဈအဖှဈ ပှောငွး ခငှရွငတွော့….

woman kissing boyfriend on forehead
Photo by Dmitriy Ganin on Pexels.com

(၁)ရုတျတရကျ အဆကျအသှယျဖွတျပွီဆိုရငျ…

နေ့တိုငွး အဆကအွ သှယလွုပွ၊ ဖုနွးဆကွ၊မကဆွေ့ခှပွို့တာ၊နေ့တိုငွး လာစောငွ့ တာမှိုး လုပပွှီးမှ ရုတတွရကွ ပှောကခွကှသွားကောငွးသှားပှီး အဆကအွ သှ ယဖွှတလွိုကတွဲ့ အခှအနမှေေိုးဆိုရငတွော့ အရငဆွုံး လုပရွမှာတဈခုရှိ ပါတ ယွ။ဒီကှားထဲမှာ သူနဲ့ကိုယွ့ကှားမှာ ပှူနာတဈစုံတဈခု ရှိခဲ့လားဆိုတာကို အရငပွှနစွဉွးစားပါ။မရှိခဲ့ဘူးဆိုရငတွော့ ဒီလိုခငွးလာတဲ့ ဗှူဟာအတှကွ အေ ကာငွးဆုံး တနပွှနတွဲ့နညွးကတော့ ဒီအတိုငွးထားလိုကပွါ။ရုတတွရကွ အ ဆကအွသှယဖွှတလွိုကတွာကှောငွ့ ရငထွဲမှာ နရခကေနွမယဆွေိုတာ ကို လညွး သိပမယွေ့ သူအဆကအွသှယမွလုပရွငွ ကိုယလွညွး အဆကအွ သှယွ မလုပတွာက အကောငွးဆုံးပါ။တကယခွစှတွယဆွိုရငွ ဘယလွိုပဲ ဖှဈဖှဈ သငွ့ဆီကို သူရောကအွောငလွာမှာပါ။

(၂)အဆကျအသှယျပွနျလုပျလာခဲ့ရငျ…

ဒီကှားထဲမှာ သူ့ဘကကွနေ ပှနပွှီး အဆကအွသှယလွုပလွာခဲ့ရငတွော့ သငွ့ အပေါမွှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့ စိတကွ သခှောသလောကရွှိနပေါပှီ။အဲ့ဒီလိုဆိုရငတွော့ သငွ့ဘကကွနေ အရငလွောကွ အရမွးကှီးအေးစကမွပှတော့ပဲ နညွးနညွးလေး လိုကလွှောညီထှနပေေေးပါ။ဥပမာ- အလုပတွှအရမွေးမှားနတယထွေငတွယွ ဆိုတဲ့စကားလောကတွော့ပှောပှီး လောကဝတပွှုပေးလိုကပွါ။ ဒီစကားလော ကဆွိုရငတွော့ တောရွုံ ယောကွှား ဆိုရငွ သငသွူ့ကို မှှောနွတယဆွေိုတာကိုလ ညွး သဘောပေါကမွှာပါ။

happy young woman browsing phone on bed
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

(၃)တခွားမိနျးကလေးတှနေဲ့ရငျးရငျးနှီးနှီးနပွေရငျ..

ဒီနညွးကတော့ သငွ့စိတကွို သဝနတွိုလာအောငွ လုပပွှီး အခစှကွို ဆှဲထုတွ ခငှရွငွ သုံးတဲ့နညွးပါ။အကောငွးဆုံးနညွးကတော့ မသိခငှယွောငဆွောငပွှီး အေးဆေးလေးနပှလေိုကတွာပါ။ဒီလိုဆိုရငတွော့ သငွ့စိတကွို နညွးနညွးလေး ကသိကအောကလွုပခွငှတွဲ့ သူ့ရဲ့ဗှူဟာက သူ့ကိုပှနထွိသှားပါလိမွ့မယွ။ တ ကယလွို့မှား သငွ့စိတကွ သူ့ဘကကွို အရမွးပါနတယွေ။သိပပွှီးတော့ မူမနေ ခငှတွော့ဘူးဆိုရငတွော့ စိတဆွိုး၊စိတကွောကခွငှယွောငဆွောငပွှလိုကပွါ။အဲ့ ဒီလိုဆိုရငတွော့ သူ့ဘကကွ ပှနလွိုကခွှော့ပါလိမွ့မယွ။သဝနတွို ပှတာထကွ စာရငွ စိတဆွိုးပှလိုကတွာက ပိုကောငွးတဲ့နညွးပါ။(အနညွးဆုံးတော့ ပှနအွခှော့ခံရနိုငတွယလွေ)

photo of people next to each other
Photo by fauxels on Pexels.com

(၄)နောကျကပြွီးမှ Reply ပွနျတာ၊ဖုနျးမကိုငျတာတှဆေိုရငျ…..

ခကှခွငွှး reply ပှနရွငွ ရရဲ့သားနဲ့ ကိုယွ့ကို တမငစွောငွ့နရအေောငလွုပတွဲ့ အကှကတွှကေို ခှိုးနပှေီဆိုရငတွော့ တဈခါပို့လို့မှ reply မလာတဲ့ မကဆွေ့ခွှ၊ ကိုယဆွကလွို့မှ ပှနမွဆကပွဲ တမငစွောငွ့ခိုငွးထားတဲ့ ဖုနွး calls မှိုးကို ဘယတွော့ မှ အခှိနကွုနခွံမစောငွ့ပါနဲ့။တဈကှိမကွနေ နှဈကှိမွ ကိုယွ့ဘကွ ကနေ မကဆွေ့ခှပွို့တာ၊ဖုနွးခေါတွာမှိုးလညွး မလုပပွါနဲ့။သူပှနဆွကတွဲ့ အခါမှာလညွး မကိုငပွဲ၊ခကှခွငွှး reply မပှနပွဲထားပှီး လကစွားခှလေိုကတွာက အကောငွးဆုံးနညွးပါ။ကိုယွ့စောငွ့ခဲ့ရတဲ့ အခှိနထွကွ သူ့ကို နှဈဆ ပှနစွောငွ့ရအောငွ လုပလွိုကပွါ။

(၅)ရုတျတရကျ အေးစကျပွလိုကျရငျ….

အရငတွုနွးကတော့ သူ့ဘကနွေ သငွ့ကို ခခယယလိုကနွေ၊အရမွးကို နှေးထှေး၊ အရမွးဂရုစိုကပွှခဲ့ပှီးမှ ရုတတွရကကွှီး သူ့ဘကကွရော၊ကိုယွ့ဘကမွှာပါ ဘာ အကှောငွးတဈစုံတဈရာမှ မရှိပဲ အေးစကသွှားပှီလား..?ဒီလိုဆိုရငတွော့ ငါ ဘာမှားမှားသှားလို့လဲ..?လို့တှေးပှီး အလောတကှီး သူ့နောကကွို လိုကဖွို့ မ စဉွးစားပါနဲ့။အရငဆွုံး သူနဲ့ကိုယွ့ကှားမှာ ထူးထူးခှားခှား အဆငမွပှတော၊ှ  ပူနာ ဖှဈခဲ့တာတှရှေိလား ပှနစွဉွးစားပါ။အဲ့ဒီလိုမရှိခဲ့ရငတွော့ ဖှဈနိုငခွှကေ နှဈခုရှိပါတယွ။နောကတွဈယောကပွှောငွးတာ (သို့)သငသွူ့ဆီကို ကှှကှေ လာအောငွ သုံးလိုကတွဲ့ အပှငွးစားစိတဓွါတစွဈဆငရွေးနညွး။ဒီအထဲက ပထမတဈခကှဆွိုရငတွော့ လိုကမွနပေါနဲ့။ဒီတိုငွးထားလိုကပွါ။

woman holding a man s hand
Photo by Edward Eyer on Pexels.com

အဲ့ဒီလိုမဟုတဘွူးဆိုရငတွော့ ဒါဟာ သငွ့ကိုစိတဓွါတစွဈဆငရွေးဆငွး လိုကွ တာပါ။ဒီနရောမှာ ရှေးစရာနှဈခုရှိပါတယွ။သငကွ စိတဓွါတမွာပှီး တကယွ့အ ဆုံးထိ တိုကပွှဲဝငသွှားမှာလား(ဒါမှမဟုတွ)အဲ့ဒီ လိုတှေ မဟုတပွဲ မူမနခငွှေေ တာ့ ဘူးဆိုပှီးလကမွှှောကွ အရှုံးပေးမှာလား..?ပထမအခကှဆွိုရငတွော့ တနပွှ နနွညွး က ဒီအတိုငွးထားလိုကပွါ။သူမရှိလညွး (သခှောပေါကရွငထွဲမှာ ဟာနေ မှာဆိုပမယွေ့)အပှငမွှာတော့ ဘာမှမဖှဈသလို နပှလေိုကပွါ။အဲ့လိုမှ မဟုတဘွူး ဆိုရငတွော့ နညွးနညွးလေး နှေးထှေးပှော့ပှောငွးပေးလိုကပွါ။အရမွးကှီးလညွး မဟုတပွဲ..ဒီအတိုငွးအာလပသလာပစကားလေးတှေ ပှောပှီး သူ့စိတကွို တီးေ ခါကကွှညွ့လိုကပွါ။ကိုယနွဲ့ပတသွကပွှီး သူ့စိတဘွယလွိုရှိနသေေးလဲဆိုတာကို စကားပှောကှညွ့လိုကရွငွ သိပါတယွ။ဒီနရောမှာတော့ အခှအနကေေို ကှညွ့ပှီး ရှေ့ဆကတွိုးသငွ့၊မတိုးသငွ့ကိုတော့ မီးစငကွှညွ့ကဖို့ တိုကတွှနွးခငှပွါတယွ။ အခစှရွေးမှာ အဆငပွှကှပေါစေ..

Nilar(auntymay)


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: