Friday, September 22, 2023
HomeRELATIONSHIPအနာဂတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ အချစ်ရေးရဲ့ လက္ခဏာရပ်(၈)ချက်

အနာဂတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ အချစ်ရေးရဲ့ လက္ခဏာရပ်(၈)ချက်

ခစှသွူတှေ လှှောကလွမွးတဲ့ လမွးမှာ သာယာဖှောငွ့ဖှူးတာတှေ ရှိသလို၊ အဖုအထဈ ခလုတွ
ကနသွငွးတှနေဲ့ တှေ့ကှုံရတဲ့အခါတှလညွေး ရှိပါတယွ။ ဘယလွိုအခှအနပေေဲဖှဈဖှဈ ခစှသွူ
တှေ တှဲလကမွဖှုတပွဲ နောကဆွုံးပနွးတိုငဖွှဈတဲ့ တဈအိုးတဈအိမတွညထွောငခွှငွးကို အောငွ
မှငစွှာလှှောကလွမွးနိုငခွှငွးဟာ အခစှစွဈရဲ့ အောငပွှဲဖှဈပါတယွ။ ဒီလိုမှ မဟုတပွဲ အောကပွါ
အခှအနေေ (8) ရကနွဲ့ ရငဆွိုငနွရတယေဆွိုရငတွော့ အခစှရွေး ရငလွေးစရာပါဘဲ။

 1. သငွ့ကိုအရှိအတိုငွး လကမွခံဘူး။

concerned black couple sitting on bed in misunderstanding
Photo by Alex Green on Pexels.com

ခစှသွကတွမွး ဘယလွောကပွဲ ကှာမှငွ့သညဖွှဈစေ သငွ့ရဲ့ လကရွှိ အရှိတရားကို လကခွံနိုငွ
တယဆွိုမှ သူဟာ သငွ့ကို လကတွှဲဖောအွဖှဈ လကခွံတယဆွိုတဲ့ သကသွဖှဈပေါတယွ။
ဒါကှောငွ့ သငွ့ရဲ့ လကရွှိအရှိတရားပေါမွှာ သူ ဘယလွောကအွတိုငွးအတာထိ လကခွံသလဲ
ဆိုတာ သငွ သိထားရပါမယွ။

2. သူ့ကို သငကွ လကမွခံဘူး။

ဒါကတော့ သငွ့ စိတမွှာ မူတညပွါတယွ။ သူရဲ့ လကရွှိ အရှိတရားကို သငဘွကကွ လကမွခံနိုငွ
သေးဘူးဆိုရငတွော့ သငတွို့မှာ အနာဂတကွငွးမဲ့နတေဲ့ အခစှလွမွးကို လှှောကလွှမွးနတယွေ
လို့ ဆိုလိုလို့ ရပါတယွ။

3. ခကခွဲတဲ့အခှအနမှေော အတူတူလကတွှဲရငဆွိုငခွှငွး မရှိဘူး။

man soothing crying sad woman on sofa
Photo by SHVETS production on Pexels.com

ခစှသွူတို့ဘဝရဲ့ အနှဈသာရဟာ အခှအနဆေေိုး အမှိုးမှိုးကို ဘယလွို ညီညီညှှတညွှှတွ ရငဆွိုငွ
ဖှတကွှောခွဲ့သလဲဆိုတဲ့ ပတေံနဲ့သာ တိုငွးတာပါတယွ။ တဈယောကကွ ခကခွဲတဲ့အခှအနကှေေား
ထဲ ရောကနွတေဲ့အခါ အတူ လကတွှဲဖေးမဖို့ စိတကွူး မရှိဘူးဆိုရငွ နီးစပဖွို့ခကခွဲတဲ့ အခစှရွေး
တဈခုပါဘဲ။

4. သငွ့ရဲ့ လိုအပခွကှဟွာ သူနဲ့ တှေ့ဆုံခှငွးမဟုတဘွူး။

တဈနညွးဆိုရရငွ သငဟွာ သူ့ကို တှေ့ဖို့ စိတမွပါဘူး-ပေါ့။ ဒါကလညွး အခစှရွေးမှာ အနုတလွကခြဏာ
တဈခုပဲဖှဈပါတယွ။ ခစှသွူအခငွှးခငွှး ဆာလောငသွော မကှစွိနဲ့ မကှညွ့ခငှတွော့လောကအွောငွ
အထိ ဖှဈနပှေီဆိုရငတွော့ ပေါငွးခနွးမပါးတဲ့ ဇာတသွိမွးလေးနဲ့ အဆုံးသတရွမှာပါ။

5. စိတသွဘောထားခငွှး မတိုကဆွိုငမွှုတှေ မှားတဲ့အခါ

တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ စိတသွဘောထားခငွှး အမှဲတမွးတိုကဆွိုငဖွို့ မလှယကွူပါဘူး။ ဒါပမယွေ့
မိတဆွှသေူငယခွငွှး ဆကဆွံရေးမှာတောငွ သူတို့အလိုကို လိုကရွတာရှိသလို ကိုယွ့အလိုကိုလညွး
လိုကရွတာ ရှိပါတယွ။ ခစှသွူဘဝမှာလညွး အဲဒီလိုပါဘဲ။ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ စိတသွဘော
ထားခငွှး မတိုကဆွိုငတွာတှေ မှားလာခှငွးဟာ အခစှရွေးရဲ့ အကကွှောငွးတှေ ဖှဈပါတယွ။

6. အပေးအယူ မညီမှှခှငွး

multiethnic couple arguing on street
Photo by Keira Burton on Pexels.com

အခစှရွေးတဈခုမှာ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ အပေးအယူ ညီမှှနဖေို့ လိုပါတယွ။ အပေးခညွှးသကွ
သကဆွိုရငလွညွး သငကွ တဈဖကသွကခွစှရွာ ရောကနွတေဲ့ ပုံစံ ဖှဈနတတပွှေီး၊ အယူခညွှးသကွ
သကဆွိုရငလွညွး သငွ့အခစှကွ အတတြတှနေဲ့ ရောပှှမွးနတယလွေို့ ပှောလို့ရပါတယွ။

7. ယုံကှညမွှု ကငွးစငနွခှငွေး

တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ မယုံကှညရွတော့တဲ့ အခှအနမှေေိုးကှုံနရတေဲ့အခါ ဒါဟာ မကောငွးတဲ့
လကခြဏာပါဘဲ။ ဒါမှမဟုတွ တဈယောကွ ဘာလုပတွယွ၊ ဘာဖှဈတယွ၊ ဘယသွှားတယွ-ဆိုတာကို
စိတမွဝငစွားတော့တဲ့အခါမှိုးမှာလညွး အခစှနွဲ့ပတသွကပွှီး ယုံကှညမွှုပှောကဆွုံးနတေဲ့ လကခြဏာ
ရပပွါ။

8. ရရှညအွေလားအလာကို မမှငဘွူး။

သူနဲ့သာ လကထွပလွိုကရွရငွ စိတပွိုငွးနဲ့ ရုပပွိုငွးဆိုငရွာမှာ ဘယလွို ကောငွးကှိုးခမွှးသာတှေ ခံစား
ရလိမွ့မယလွို့ သငွ့မှာ မှှောလွငွ့ခကွှ မရှိဘူးဆိုရငလွညွး သငတွို့အခစှရွေးဟာ အတောလွေးကို
အေးစကတွဲ့ အခှအနပေေါဘဲ။

Si Si(auntymay)

Source: lifehack.org


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: