Monday, May 29, 2023
HomeHOROSCOPESတူရာသီဖွား ကောင်မလေးတွေရဲ့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား

တူရာသီဖွား ကောင်မလေးတွေရဲ့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား

Unicode version ဖှင့ွ အောကတွှငွ ဖတရွှုနိုငပွါသညွ

Libra (တူရာသီဖှား– စကတွငဘွာ ၂၃ မှ အောကတွိုဘာ ၂၂ ) တူရာသီဖှား ကောငမွလေးတှရေဲ့ အခစှနွဲ့ပတသွကတွဲ့ စိတနွစေိတထွားကို ဖောပွှပေး ခငှပွါတယွ။ဒီရာသီဖှားကောငမွလေးတှကတေော့ဆိုရှယကွသှူ၊ကှငနွာတတသွူတှပေါ။သူတို့လေးတှကေို ပှောအွောငွ၊ရယအွောငွ လုပခွငှရွငတွော့ အထူး ကှိုးစားစရာမလိုပါဘူး။ကှငနွာတတပွှီး စိတပွှော့သူလေးတှမေို့ ဘယအွခှိနပွဲ ကှညွ့ကှညွ့ နောကပွှနလွှညွ့ကှညွ့လိုကတွိုငွး သငွ့နောကမွှာ အမှဲရှိနပေေးမယွ့ သူမှိုးပါ။သဈစာရှိတယွ၊ရရှညခွေိုငမွှဲတဲ့ အခစှရွေးကိုပဲ စိတဝွငစွားသူပါ။အခစှကွို တကယွ ပဲ အတညတွကှ ဖှဈခငှပွါပှီ၊ဘဝလကတွှဲဖောကွို အတညတွကဖှှဈခငှပွါပှီဆို ရငတွော့ ဒီရာသီဖှားကောငမွလေးတှကေို ရှေးခယွှ ပါ။

woman wearing sunhat
Photo by Tuấn Kiệt Jr. on Pexels.com

Libra  အမြိုးသမီးတှရေဲ့  Relationships

အနုပညာနဲ့သဘာဝတရားကို နှဈသကမွှတနွိုးသူတှပေါ။ဒါကှောငွ့ သူမရဲ့ ရငွ ထဲက အခစှကွို အပိုငသွိမွးခငှရွငတွော့ သဘာဝဆနဆွနွ လကတွှေ့ ဘဝနဲ့ နီး စပတွဲ့ စကားလုံး အပှုအမှုတှကေို သုံးမှ ရမှာပါ။Over တှသေိပလွုပလွှနွး ရ ငတွော့ သူမရဲ့ အခစှနွဲ့ လှဲခှောရွပါလိမွ့မယွ။ခပရွိုးရိုးအေးအေး မိနွးကလေး ဖှဈ တာကှောငွ့ အတူ ဒိတလွုပရွငွ ပှတိုကလွို နရောမှိုးတှကေ သူမ အကှိုကွ ဖှဈ ပါလိမွ့မယွ။သဘာဝကကှကှ စိတသွကသွောငွ့သကသွာနဲ့ နရတောကို ကှိုကွ သူပါ။စကားစမှညတွှေ ပှောဆို ဆှေးနှေးရတာကို ကှိုကသွူပါ။ဆှေးနှေး တဲ့ အကှောငွးအရာမှိုးကတော့ လေးနကတွဲ့ အကှောငွးအရာမှိုးတော့ ဖှဈဖို့ လိုပါ တယွ။

adult attractive beautiful beauty
Photo by Pixabay on Pexels.com

ဘာမေးခှနွးမှ မမေးပဲ အေးတိအေးစကကွှီးနတောထကွ သူမကို မေးခှနွး တှေ မေးမှ ကှိုကသွူပါ။ဒီရာသီဖှားကောငမွလေးတှနေဲ့ ဒိတတွော့မယဆွိုရငွ  သှားမ ယွ့ နရောကို ကှိုပှီး ပှောပှပှီး သူမစိတဝွငစွားအောငွ အရငဆွုံး မိတဆွကပွေး တဲ့ အနနေဲ့ ပှောပှထားပေးပါ။အဲ့ဒီလိုမှိုး သူမ မပငွှးအောငွ ပှောထားနိုငွ မှ သူမရဲ့ စိတကွို လုံး၀ ဆှဲဆောငထွားနိုငမွှာပါ။ဒါမှ သူမရဲ့ စိတထွဲမှာ သငကွ အမှဲ နရောယူ စိုးမိုးထားနိုငမွှာပါ။

Ref;sunsigns

Auntymay Team မှ စီစဉတြငဆြကသြော http://www.auntymay. com တှငြဖောပြှပါရှိသော သတငြးမွား၊ သတငြးဆောငြး ပါး မွား၊ဘာသာပှနဆြောငြးပါးမွားကို မညသြညြ့ Facebook စာမကွနြှာ ၊ Website မွားတှငမြဆိုပှနလြညြကူးယူ ဖောပြှ ခငြးကို ခှငြ့မပှုပါကှောငြး အသိပေး ကှညောအပပြါသညြ။


Unicode version

တူရာသီဖှား ကောငမြလေးတှရေဲ့ အခစွနြဲ့ပတသြကတြဲ့ စိတနြစေိတထြား

Libra (တူရာသီဖှား– စကတွငဘွာ ၂၃ မှ အောကတွိုဘာ ၂၂ ) တူရာသီဖှား ကောငမွလေးတှရေဲ့ အခစှနွဲ့ပတသွကတွဲ့ စိတနွစေိတထွားကို ဖောပွှပေး ခငှပွါတယွ။ဒီရာသီဖှားကောငမွလေးတှကတေော့ဆိုရှယကွသှူ၊ကှငနွာတတသွူတှပေါ။သူတို့လေးတှကေို ပှောအွောငွ၊ရယအွောငွ လုပခွငှရွငတွော့ အထူး ကှိုးစားစရာမလိုပါဘူး။ကှငနွာတတပွှီး စိတပွှော့သူလေးတှမေို့ ဘယအွခှိနပွဲ ကှည့ကွှည့ွ နောကပွှနလွှည့ကွှည့လွိုကတွိုငွး သင့နွောကမွှာ အမှဲရှိနပေေးမယ့ွ သူမှိုးပါ။သဈစာရှိတယွ၊ရရှညခွေိုငမွှဲတဲ့ အခစှရွေးကိုပဲ စိတဝွငစွားသူပါ။အခစှကွို တကယွ ပဲ အတညတွကှ ဖှဈခငှပွါပှီ၊ဘဝလကတွှဲဖောကွို အတညတွကဖှှဈခငှပွါပှီဆို ရငတွော့ ဒီရာသီဖှားကောငမွလေးတှကေို ရှေးခယွှ ပါ။

woman wearing sunhat
Photo by Tuấn Kiệt Jr. on Pexels.com

Libra အမွိုးသမီးတှရေဲ့ Relationships

အနုပညာနဲ့သဘာဝတရားကို နှဈသကမွှတနွိုးသူတှပေါ။ဒါကှောင့ွ သူမရဲ့ ရငွ ထဲက အခစှကွို အပိုငသွိမွးခငှရွငတွော့ သဘာဝဆနဆွနွ လကတွှေ့ ဘဝနဲ့ နီး စပတွဲ့ စကားလုံး အပှုအမှုတှကေို သုံးမှ ရမှာပါ။Over တှသေိပလွုပလွှနွး ရ ငတွော့ သူမရဲ့ အခစှနွဲ့ လှဲခှောရွပါလိမ့မွယွ။ခပရွိုးရိုးအေးအေး မိနွးကလေး ဖှဈ တာကှောင့ွ အတူ ဒိတလွုပရွငွ ပှတိုကလွို နရောမှိုးတှကေ သူမ အကှိုကွ ဖှဈ ပါလိမ့မွယွ။သဘာဝကကှကှ စိတသွကသွောင့သွကသွာနဲ့ နရတောကို ကှိုကွ သူပါ။စကားစမှညတွှေ ပှောဆို ဆှေးနှေးရတာကို ကှိုကသွူပါ။ဆှေးနှေး တဲ့ အကှောငွးအရာမှိုးကတော့ လေးနကတွဲ့ အကှောငွးအရာမှိုးတော့ ဖှဈဖို့ လိုပါ တယွ။

adult attractive beautiful beauty
Photo by Pixabay on Pexels.com

ဘာမေးခှနွးမှ မမေးပဲ အေးတိအေးစကကွှီးနတောထကွ သူမကို မေးခှနွး တှေ မေးမှ ကှိုကသွူပါ။ဒီရာသီဖှားကောငမွလေးတှနေဲ့ ဒိတတွော့မယဆွိုရငွ သှားမ ယ့ွ နရောကို ကှိုပှီး ပှောပှပှီး သူမစိတဝွငစွားအောငွ အရငဆွုံး မိတဆွကပွေး တဲ့ အနနေဲ့ ပှောပှထားပေးပါ။အဲ့ဒီလိုမှိုး သူမ မပငွှးအောငွ ပှောထားနိုငွ မှ သူမရဲ့ စိတကွို လုံးဝ ဆှဲဆောငထွားနိုငမွှာပါ။ဒါမှ သူမရဲ့ စိတထွဲမှာ သငကွ အမှဲ နရောယူ စိုးမိုးထားနိုငမွှာပါ။

Ref;sunsigns

Auntymay Team မှ စီစဉတြငဆြကသြော http://www.auntymay. com တှငဖြောပြှပါရှိသော သတငြးမွား၊ သတငြးဆောငြး ပါး မွား၊ဘာသာပှနဆြောငြးပါးမွားကို မညသြည့ြ Facebook စာမကွနြှာ ၊ Website မွားတှငမြဆိုပှနလြညကြူးယူ ဖောပြှ ခငြးကို ခှင့မြပှုပါကှောငြး အသိပေး ကှညောအပပြါသညြ။

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: