Wednesday, November 29, 2023
HomeRELATIONSHIPသဝန်တိုအောင် လုပ်ပြီး ဂရုစိုက်မှု ပြန်ယူနည်း

သဝန်တိုအောင် လုပ်ပြီး ဂရုစိုက်မှု ပြန်ယူနည်း

ခစှသွူကောငလွေးနဲ့ ကိုယွ့ရဲ့ နှဈဦးကှား ဆကဆွံရေးဟာ နညွးနညွး စိမွးလာပှီး အရငလွောကွ နှေးထှေးမှုမရှိပဲ၊ခစှသွူရဲ့ စိတတွှေ တခှား ကို ရောကနွတယလွေို့ ခံစားနေ ရလား.?ဒါဆိုရငွ တော့ ကိုယွ့အပေါွ အရငလွိုပဲ နှေးထှေးလာအောငွ ခစှသွူရဲ့ အာရုံစိုကမွှုကို ပှနရွဖို့ ကှိုး စားရပါလိမွ့မယွ။အဲ့ဒီအတှကွ အကောငွးဆုံးနညွးကတော့ သဝနတွို လာအောငွ လုပပွါ။

(၁)သူငယခွငွှးတှနေဲ့ပဲ အခှိနကွုနပွါ

women sitting on green grass field
Photo by Elina Fairytale on Pexels.com

သူငယခွငွှးတှအတှကွေ အခှိနပွိုပေးပှီး သူတို့တှနေဲ့ပဲ အခှိနပွိုကုနွ လို ကပွါ။ဒီနညွးက သူ မရှိလညွး ကိုယဘွယလွောကွ အဆငပွှပှေေ ေ နနိုငတွယဆွိုတာကို ပှတဲ့ အကောငွးဆုံးနညွးပါ။သူငယခွငွှးတှနေဲ့ ပှောပွှောကွှီးထှကလွညပွါ။သူငယခွငွှးနဲ့ လညတွဲ့ အကှောငွးကို ခစွှ သူက နောကပွိုငွးကမှှ မေးလာရငတွော့ အတူလှှောကလွညတွုနွး သူ့ကိုလညွး သတိရမိတဲ့ အကှောငွးကို ပှောပါ။သူ မရှိလညွး ပှောွေ နနိုငကွှောငွး ပှလိုကပွါ။

(၂)စိတကွို အေးအေးထား
ဒါကတော့ ခစှသွူက သိပဂွရုမစိုကတွော့လို့ သဝနတွိုအောငွ လုပတွာ မှိုး မဟုတပွါဘူး။တခှားမိနွးကလေးတှနေဲ့ပတသွကနွတောကှောငွ့ ကိုယွ့ဘကကွ သဝနတွိုနရတေဲ့ အနအထေားအတှကပွါ။အရငဆွုံး လုပရွမှာက စိတအွေးအေးထားပါ။ဒေါသ ထှကတွာ၊စိတဆွိုးတာေ တှမလုပပွါနဲ့။ကိုယွ့ဘကကွ တညတွညငွှိမငွှိမနွနေိုငလွေ ကိုယကွ နိုငလွပေါပဲ။တခါတဈလမှော ယောကွှားတှကေ တခှားမိနွးကလေးေ တှနဲ့ ပရောပရီတှေ လုပမွိနတယဆွေိုတာကို သူတို့ကိုယတွိုငွေ တာငွ မသိတတကွှပါဘူး။ဒါကှောငွ့ ဒီလိုပုံတော့ ဖှဈနပှေီဆိုတာကို အကှိုး သငွ့အကှောငွးသငွ့နားဝငအွောငွ ပှောပှလိုကပွါ။ကိုယွ့ရှေ့မှာ တခှား မိနွးကလေးနဲ့ စကားတှသှေားဖောနခှေိနမွှာ ကိုယကွလညွး တခှားလူ တဈယောကယွောကနွဲ့သှားစကားပှောနလေိုကပွါ။ကိုယဂွရုမစိုကတွဲ့ အကှောငွးပှလိုကပွါ။

cheerful young woman using smartphone in street
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

(၃)ဖုနွးဆကွ၊မကဆွေ့ခှပွို့ရငွ ခကှခွငွှးမပှနပွါနဲ့
ဖုနွးဆကလွိုကတွာနဲ့ခကှခွငွှးကောကကွိုငတွာ၊မကဆွေ့ခှပွို့ရငွ ခကွှ ခငွှးပှနတွာတှေ မလုပပွါနဲ့။စောငွ့ခိုငွးထားလိုကပွါ။ကိုယွ့ဘကကွ အ ရမွးပှနခွေါခွငှတွယဆွိုရငတွောငမွှ အနညွးဆုံး တဈနာရီ၊နှဈနာ ရီေ လာကွ ကှာမှ ပှနခွေါပွါ။ဘာလုပနွလေဲလို့ မေးရငွ တခှားစိတွ ဝငစွား စရာ ပှောစွရာတဈခုခုကို လုပနွတေဲ့ပုံံမှိုးဟနဆွောငပွါ။ သူစိတွ တိုကောငွး တိုသှားပါလိမွ့မယွ။သူနဲ့စ ကားပှောရတာကို စိတသွိပွ မပါတဲ့ ပုံမှိုး ဟနဆွောငပွါ။

(၄)ရုပပွိုငွးဆိုငရွာကို တဈခုခုပှောငွးပဈလိုကပွါ
ရုပပွိုငွးဆိုငရွာကို အကှီးကှီးပှောငွးပဈလိုကပွါ။ဆံပငအွတို ညှပလွိုကွ တာမှိုး၊ဆံပငဖွှောငွ့ပဈ၊ကောကပွဈလိုကတွာမှိုးပါ။နောကဆွုံး gym ဆော့ပှီး ခနဓြာကိုယအွခှိုးအစားကို ပှောငွးပဈလိုကတွာမှိုး၊အဝတအွ စား ဒီဇိုငွး ပှောငွးပဈလိုကတွာမှိုးတှေ လုပွ လို ကပွါ။တဈခုတော့ ရှိ ပါတယွ။ပှောငွးလဲမှုအပေါမွှာ ကိုယွ့ကိုယကွို ယုံ ကှညမွှုတော့ ရှိပါေ စ။ကိုယဘွယလွောကလွှနေ၊ယုံကှညမွှု ရှိနေ လဲ ဆိုတာကို ပှလိုကွ ပါ။ကိုယွ့ကိုယကွို ယုံကှညမွှုရှိတဲ့ အမှိုးသမီးတှဟော အမှိုးသားတှေ ကို စှဲဆောငနွိုငပွါတယွ။

(၅)သူကှိုကတွဲ့ အရာတှကေိုတခှားသူနဲ့အတူတူလုပပွါ
ခစှသွူက ကှကတွောငရွိုကရွတာကို ကှိုကတွယဆွိုရငွ တခှားသူင ယခွငွှးတှနေဲ့အတူတူ သှားရိုကတွာမှိုး၊သူက ရုပရွှငကွှညွ့ရ တာ ကှို ကရွငွ သူ့ကိုထားပှီး သူငယခွငွှးတှနေဲ့ ပှောပွှောကွှီး ရုပရွှငကွှညွ့ပဈ လိုကတွာမှိုး လုပွ လိုကွ ပါ။သူ့စိတထွဲမှာ သခှောပေါကွ မနာလို သဝနတွိုစိတတွှေ ဝငလွာပါလိမွ့မယွ။

(၆)တခွားကောငျလေးနဲ့ အတူတှဲပွပါ

couple walking on street with coffee cups
Photo by Katerina Holmes on Pexels.com

ဒီနညွးကတော့ နညွးနညွးတော့ အနတြရာယမွှားပါတယွ။ဒါပမယွေ့ မလှ နမွကှှံလေးနဲ့ သခှော အသုံးခတှတမွယဆွိုရငတွော့ တကယထွိေ ရာ ကတွဲ့နညွးပါ။ကိုယနွဲ့ရငွးနှီးတဲ့ သူငယခွငွှးကောငလွေးတဈယော ကွေ ယာကွ ကိုအကူအညီတောငွးပှီး အတူတူတှဲပှတာမှိုး လုပပွါ။ဥပမာ- အတူဆိုငထွိုငတွာမှိုးလုပပွါ။အဲ့ဒီလိုမဟုတပွဲ ခရီးတှထှကပွှေ တာမှိုးေ တာ့ မလုပပွါနဲ့။ဒီနညွးကို အရမွးအသုံးခတှာမှားရငွ နှဈဦး ကှားဆကွ ဆံရေး အဆငပွှမလောတဲ့ အပှငွ ပိုဆိုးလာနိုငပွါတယွ။ဒီနညွးလမွးေ တှကို သုံးနတောတောငမွှ သငတွို့ကှားက ဆကဆွံရေးက အရငလွိုပဲ ခပစွိမွးစိမွးဖှဈနသေေးတယဆွိုရငတွော့ ဒါဟာ အနတြရာယွ sign ပှနပေါပှီ။


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: