Monday, December 11, 2023
HomeWOMENရင့်ကျက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုလက်စားချေတတ်သလဲ

ရင့်ကျက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုလက်စားချေတတ်သလဲ

သငွ့ခစှသွူရညွးစားက ခှံခုနပွှီး လမွးခှဲပှတစွဲသှားတဲ့အခါ၊ သငွ့အခစှဆွုံးသူငယခွငွှးက သငွ့အကှောငွး အတငွးပှောတဲ့ အခါ ဘယလွိုတုံ့ပှနလွေ့ရှိပါသလဲ။ ခှံခုနသွှားတဲ့ ရညွးစားကို ဆုံးရှုံးနဈနာအောငွ လိုကယွုတမွာစရာ မလိုအပသွလို၊ အတငွးပှောတတတွဲ့ သူငယခွငွှးကိုလညွး မကောငွးသတငွးတှေ လှှငွ့စရာ မလိုပါဘူး။ ရိုငွးစိုငွးကှမွးတမွးတဲ့ လကစွားခှမှေုတှဟော သငထွငမွှတထွားသလိုမှိုး သငွ့ကို စိတကွှနပမွှေု ပေးစှမွးနိုငမွှာ မဟုတပွါဘူး။ သငွ့ကို ပိုခံစားရ ခကစွပှေီး ပိုအကညွှးတနသွှားစတေဲ့အတှကွ ပါးပါးနပနွပနွဲ့ ဆရာကကှ လကတွုံ့ပှနနွိုငတွဲ့ နညွးလမွးလေးတှကေို ဝမှှပေေးလိုကပွါတယွ။

အရငကြထကြ ပိုပွောအြောငနြပေါ။

women s grey spaghetti strap dress
Photo by mikoto.raw Photographer on Pexels.com

လူတဈယောကကွို လကစွားခှနေိုငတွဲ့ အကောငွးဆုံးသော နညွးလမွးတဈခုဟာ သူ့ကှောငွ့ ခံစားမနတေော့ဘဲ ကိုယွ့ဘ၀ ကောငွးရာကောငွးကှောငွး၊ တိုးတကရွာ တိုးတကကွှောငွးရှာပှီး မိမိကိုယကွို ပှောရွှှငအွောငွ နလေိုကတွာပါပဲ။ လူတှဟော မိမိရဲ့ပှိုငဘွကွ၊ မိမိအမှငမွကှညတွဲ့သူတဈယောကွ ပှုံးပှောရွှှငနွတောကို မကှညွ့နိုငကွှ ပါဘူး။ ဒါကှောငွ့ ရညွးစားဟောငွးနဲ့ တှေ့တဲ့အခါဖှဈဖှဈ၊ ကိုယွ့ကို မနာလိုတိုရှညွ ဖှဈနတေဲ့ သူငယခွငွှးရဲ့ရှေ့မှာ ဖှဈဖှဈ ပှောရွှှငလွှပနတေဲ့ဘဝကို ရရှိခံစားနတယလွေို့ ထငမွှတရွအောငွ ပှုံးပှောနွပေါ။ သူတို့ မပါဘဲ သငွ့ဘဝကှီး ပှောရွှှငနွေ တာကို တှေ့ရခှငွးက သူတို့ကို ရူးခါသှားစပေါလိမွ့မယွ။

သငြ့ခံစားခကွကြို ဖှငြ့ပှောပါ။

တကယလွို့ ပှောပှလို့ နားလညမွယွ့သူ၊ နှလုံးသားရှိမယွ့သူမှိုးဆိုရငတွော့ သူတို့ကို ကှိနဆွဲပှီး ဒေါသထှကနွတောထကွ စာရငွ မကှနွှာခှငွှးဆိုငထွိုငခွိုငွးပှီး သူလုပလွိုကတွဲ့ ဘယအွရာက သငွ့ကိုစိတအွနှောငွ့အယှကွ ဖှဈစတယွေ၊ ဒေါသထှကွ စတယဆွေိုတာကို ပှငွ့ပှငွ့လငွးလငွး ထုတပွှောလိုကပွါ။ စိတကွောငွးနှလုံးကောငွးရှိတဲ့ ဘယသွူမဆို သူ့အပှဈကို သူသိသှားပှီး သူလုပလွိုကမွိတဲ့ အမှားကို မှငယွောငကွာ နာကငွှ၊ စိတမွကောငွးဖှဈစခှငွေးကလညွး သငရွယူနိုငတွဲ့ အကောငွးဆုံးသော လကစွားခှနညွေး တဈခုပါပဲ။ သငွ့အပေါွ အမှားလုပလွိုကမွိလို့ သူ့ဘာသာ နာကငှခွံစားစမယွေ့ အပှငွ နောငအွခါတှမှောလညွး အလားတူ အမှားမှိုး တဈခှားသူတှအပေေါွ မလုပမွိအောငွ တားဆီးပှီးသား ဖှဈစပေါ တယွ။

အလနျးဆုံး ပွငျဆငျနထေိုငျပါ။

woman in black tank top and blue denim jacket
Photo by Arsham Haghani on Pexels.com

သငွ့ရနသွူကို ခံစားစခငှတွေယဆွိုရငွ သူ့အရှေ့မှာ အလနွးစား၊ အမိုကစွား ဖှဈနအေောငွ နထေိုငပွါ။ အမိုကစွား ဆံပငစွတိုငလွ၊ ခပခွှောခှောရညွးစား၊ ဆှဲဆောငမွှုရှိရှိ အဝတအွစား စတာတှဖှဈအေောငွ ပှောငွးလဲပဈပါ။ ကိုယွ့ကိုယကွို သာ စိတခွမွှးသာအောငွ ပှငဆွငနွထေိုငပွါ။ သူတို့ရဲ့ ရငတွှငွးက ပူလောငပွှီး မနာလိုခံခကဖွှဈမှုကတော့ သဘာဝက ပှနရွမယွ့ အကှိုးဆကဖွှဈပါတယွ။

အောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားပါ။

အခှားသူတှေ စိတဝွငစွားတာ သငွ့ရုပရွညသွှငပွှငတွငွ မဟုတပွါဘူး။ သငဘွယလွောကွ အောငမွှငနွလညွေးဆိုတာကို လညွး ကှညွ့ကှပါသေးတယွ။ အထူးသဖှငွ့ သငွ့ရနသွူဟာ သငွ့သှငပွှငဟွနပွနထွကွ သငွ့အောငမွှငမွှုကို ကှညွ့ပါလိမွ့ မယွ။ ဒါကှောငွ့ မိမိမှာ ဂုဏယွူဖှယရွာကောငွးတဲ့ အသကမွှေးဝမွးကှောငွး၊ လစာမှငွ့မှငွ့ အလုပတွဈခု ပိုငဆွိုငနွိုငအွောငွ ကှိုးစားပါ။ မိမိဘ၀ အောငမွှငလွို့ ကိုယတွိုငပွှောရွှှငရွရုံတငွ မဟုတဘွဲ သငွ့ရနသွူတှကေိုပါ နမထေိထိုငမွသာ ဖှဈနေ အောငွ လုပနွိုငလွို့ ဒါဟာလညွး နညွးလမွးကောငွးတဈခုပါပဲ။

လစွလြွူရှုပါ။

photo of woman wearing white top
Photo by Ali Pazani on Pexels.com

မိမိကို မလိုမုနျးထားဖွဈနသေူတှကေို အကောငျးဆုံး လကျတုံ့ပွနျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ရိုးရှငျးပမေယျ့ ထိရောကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရနျလညျး ဖကျဖွဈမနပေါနဲ့။ ဂရုလညျးစိုကျမနပေါနဲ့။ သူတို့နဲ့ တတျနိုငျသလောကျ မပတျသကျအောငျနလေိုကျပါ။ သငျ့ဘဝထဲမှာ သူတို့အတှကျ နရောမရှိဘူးဆိုတာ သိစခွေငျးက သူတို့အသညျးကို ခှဲနိုငျခွငျးပါပဲ။

လူမှုကှနျယကျတှမှော လူလုံးထှကျပွပါ။

ဒါကတော့ လူတိုငွးလုပနွကှေ နညွးလမွးတဈခုပဲ ဖှဈပါတယွ။ မှားလှနွးလို့ အကှှားသနတွယလွို့ အထငခွံရနိုငတွာ ကှောငွ့ ခငွှ့ခှိနပွှီး လုပပွါ။

ကိုယျ့ပုံစံနဲ့ ကိုယျနပေါ။

သငွ့ပုံစံမဟုတတွဲ့ တဈခှားလူတဈယောကရွဲ့ ပှုမူပှောဆိုနထေိုငပွုံနဲ့ ဟနဆွောငနွထေိုငတွာမှိုးက ရှောငကွဉှပွါ။ ကိုယွ့ပုံစံအတိုငွး ပှောရွှှငစွှာ နထေိုငပွါ။ ပှငွ့ပှငွ့လငွးလငွး ပှောတတတွယဆွို ပှငွ့လငွးရတာကိုပဲ နှဈခှိုကစွှာ လကခွံ ကငွှ့သုံးပါ။ သူမှားတှေ အုံ့ပုနွး၊ မှုံစိစိပုံစံလုပတွာ သဘောကလှို့ လိုကမွလုပသွငွ့ပါဘူး။ သငွ့အရှိအတိုငွးနဲ့ ပေါငွးသငွး ဆကဆွံပှီး သူငယခွငွှး၊မိတဆွှတှနေေဲ့ ပှောရွှှငစွှာ နထေိုငနွတယဆွေိုတာကလညွး သငွ့ရနသွူကို ကလိကလိဖှဈစမှော အမှနပွါပဲ။ ဟနဆွောငပွနဆွောငွ နထေိုငစွရာ မလိုအပဘွဲ ပေါငွးသငွးဆကဆွံရေးမှာ အဆငပွှနခှငွေေးဟာ သူတို့ အတှကွ ဝမွးနညွးစရာ ဖှဈစပေါလိမွ့မယွ။

တဈစုံတဈယောကျကို လကျစားခြဖေို့ သူ့ကို စိတျနာသှားအောငျ သှားလုပျစရာ မလိုပါဘူး။ မိမိရဲ့ နထေိုငျပုံ၊ Lifestyle ကို ပွောငျးလဲလိုကျရုံနဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှု ဖွဈစပေါတယျ။

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d