Monday, December 11, 2023
HomeBEAUTYလူကို ပိုဝ၊ပိုအသက်ကြီးတယ်လို့ ထင်ရစေတဲ့ ဖက်ရှင် အမှား(၇)ခု

လူကို ပိုဝ၊ပိုအသက်ကြီးတယ်လို့ ထင်ရစေတဲ့ ဖက်ရှင် အမှား(၇)ခု

လူတဈယောကရွဲ့ဝတစွားဆငယွငမွှု စတိုငကွ အဲ့ဒီလူရဲ့ အသကနွဲ့ခနဓြာကိုယွ အရှယအွစားကို ပှောငွး လဲစေ ပါတယွ။ဝတတွတစွားတတရွငွ ရှိရငွးစှဲအ သ ကထွကွ နုပှိုသှားစေ၊ပိနသွှားစပမယွေေ့၊မဝတတွတရွငတွော့ လူကိုပိုအ သကွ ကှီးသှားစေ၊ပိုဝသှားစပေါတယွ။ကိုယနွဲ့မလိုကဖွကတွဲ့ အဝတအွစား၊ဆံပငပွုံ စံ၊ဆံပငအွရောငတွို့သာပေါငွးလိုကရွငတွော့ အသကွ(၁၀)နှဈလောကွ ပိုအိုစာ သှားနိုငပွါတယွ။ဒါကှောငွ့ အဲ့ဒီလိုတှေ မဖှဈရအောငွ လူကိုပိုဝစေ၊ပိုအသကွ ကှီးစတေဲ့ ဖကရွှငွ အမှားတှကေို ရှောငကွဉှနွိုငဖွို့ ပှောပှပေးခငှပွါတယွ။

(၁)အနကျရောငျတှေ မြားလှနျး

အနကရွောငဟွာ လူကိုပိနစွေ၊ကှော့ရှငွးတယလွို့ ထငရွစပေါတယွ။ဒါပမယွေ့ လညွး အနကရွောငတွှေ သိပမွှားလှနွးရငလွညွး မကောငွးပါဘူး။အနကရွော ငဟွာ လူကို ရုပရွငွ့စပေါတယွ။လိုကဖွကအွောငွ ဝတတွတဖွို့တော့ လိုပါ တ ယွ။ဥပမာ-အနကရွောငအွဝတအွစား၊အနကရွောငဆွံပငဆွိုရငတွော့ ကှညွ့ရ တာ ဘယလွိုမှအဆငပွှနေိုငမွှာမဟုတပွါဘူး။ဒါကှောငွ့ All Black ဝတမွယွ ဆိုရငွ ဆံပငကွရှှရေောငနွဲ့မှလိုကဖွကမွှာပါ။တကယလွို့ အနကရွောငွ ဂါ ဝနဝွ တမွယဆွိုရငလွညွး အရောငစွုံတဲ့ accessory တှကေို ရှေးခယှအွ သုံးပှုေ ပးဖို့ လိုပါတယွ။

Freepik/lookstudio

(၂)ဆိုဒျအမှားတှေ ဝတျတာ

ဒီအခကှကွတော့ ဝတဲ့ပှိုမတှအတှေကွေ ပိုအရေးကှီးပါတယွ။ ကိုယွ့ခနဓြာကိုယွ နဲ့လိုကဖွကတွဲ့ ဆိုဒကွို ရှေးခယှဝွတဆွငတွတဖွို့ အရမွးအရေးကှီးပါတယွ။၀ လာတတတွဲ့ ခနဓြာကိုယမွှိုးမို့လို့ လကရွှိခနဓြာကိုယဆွိုဒွ ထကပွို ကှီးတဲ့ အဝတအွ စားမှိုးကို ဝယတွာမှိုးလုံးဝမလုပသွငွ့ပါဘူး။အဝတအွစားဝယတွယဆွိုတာဟာ ဝတလွဈစားလဈ ခနဓြာကိုယကွို ဖုံးကှယဖွို့ တဈခုတညွးအတှကမွဟုတဘွူးဆိုတဲ့ အခကှကွို သတိပှုပေးပါ။ကိုယနွဲ့လိုကတွဲ့ မှနကွနတွဲ့ အဝတအွစားဆိုဒကွို သာ ရှေးခယှဝွယယွူပါ။

(၃)အရမျးရှညျလှနျးတဲ့ စကပျတှကေို ဝတျတာ

အရမွးရှညလွှနွးတဲ့ စကပတွှကေို ဝတတွာဟာလညွး လူကို ပိုအသကကွှီး သယောငွ ထငရွစပေါတယွ။ဒီလိုပှောလိုကလွို့ သိပတွိုလှနွးတဲ့ စကပတွှကေို ဝတဖွို့တော့ မလိုပါဘူး။အသကွ(၂၀)ဝနွးကငှလွောကရွှိတဲ့ မိနွးကလေးဆို ရငတွော့ ဒူးအောကပွိုငွး တဈထှာလောကကွတှဲ့(ခှသလေုံး)လောကရွှိတဲ့ စကပမွှိုးနဲ့လိုကပွါတယွ။အရမွးရှညလွှနွးတဲ့ စကပတွှထကစွောရငွ ဒူးလယွေ လာကရွှိတဲ့ စကပမွှိုးကို ရှေးခယှဝွတဆွငပွေးသငွ့ပါတယွ။

(၄)မလိုကတြဲ့ မကွမြှနကြို တပတြာ

မကှမွှနဝွတတွဲ့ ပှိုမတှဆေေိုရငတွော့ ဒီအခကှကွို သတိထားသငွ့ပါတယွ။ ကိုယနွဲ့ လိုကဖွကတွဲ့ မကှမွှနကွို ရှေးခယှပွေးရပါမယွ။မကှမွှနကွိုငွးဟာ အရမွး အရေးကှီးပါတယွ။ဖကရွှငမွဂဂြဇငွးတဈခှို့ကို ကှညွ့ပှီး လိုကဖွကတွဲ့ မကှမွှနကွိုငွး ကို ရှေးခယှနွိုငဖွို့ ကှိုးစားပါ။အရမွးထငွးလှနွးနတေဲ့ မကှမွှနကွိုငွးကို ရှေးခယှဖွို့ လကမွတှနွ့ပါနဲ့။မကှလွုံးတှကေို ဖုံးကှယဖွို့ မကှိုးစားပါနဲ့။

freepik/diana.grytsku

(၅)ဖိနပျ

လကရွှိဖကရွှငရွစေီးကှောငွးထဲမှာ ခတွစေားနတေဲ့ ဖိနပကွို ဝယထွားတယွ ဆိုရုံနဲ့တော့ ရှေးခယှမွှုမှနကွနတွယလွို့ ပှောလို့မရပါဘူး။တကယလွို့ အသကွ (၃၀)ဝနွးကငွှ၊ပေါငွ(၆၀)အရှယအွစားရှိတဲ့ မိနွးကလေးမှိုးဆိုရငွ ပုကှကှပုံစံ ဖိနပမွှိုးတှအစေား သေးသေးသှယသွှယပွုံစံ ဖိနပမွှိုးကို ရှေးခယှဝွတဆွငပွေး သငွ့ပါတယွ။

(၆)ပိုးထညျ လညျစီးတှေ ပတျတာ

လညပွငွးမှာ ပိုးထညလွညစွီးတှကေို ဝတတွာမှိုးပါ။ကိုယကွတော့ အေးလို့ ဝတတွာမှိုးဆိုပမယွေ့ သူမှားတှကတေော့ သငအွေးနတယလွေို့ မမှငပွဲ အဖှား ကှီးပေါကစွလို့ မှငနွမှောပါ။တကယလွို့ အသုံးပှုမယဆွိုရငလွညွး အိတမွှာခညွှ ထားတာမှိုး၊လညပွငွးမှာပတမွယွ့အစား ဒီအတိုငွး တဈဖကတွဈ ခကှစွီမှာ ခှ ထားမှိုး လုပသွငွ့ပါတယွ။

Ref;tophealthylife

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d