Wednesday, November 29, 2023
HomeLIFEပိုမိုပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို အလွယ်တကူရယူနည်းများ

ပိုမိုပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို အလွယ်တကူရယူနည်းများ

ဘဝမှာ နပှေောဖွို့ အရေးကှီးပါတယွ။ ဘဝမှာ နပှေောမွှ အသကရွှညခွှငွး၊ ကနွှးမားခှငွးနဲ့ လူ့ဘဝကို အဓိပပြါယရွှိရှိ ဖှတသွနွးနိုငမွှာ ဖှဈပါတယွ။ ဒါကှောငွ့ auntymay ပရိသတကွှီးအတှကွ ပိုမိုပှောရွှှငတွဲ့ဘဝကို အလှယတွကူရယူနညွးတှကေို ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။

(၁) လေ့ကငွှ့ခနွးလုပပွါ

woman doing yoga
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

နေ့စဉပွုံမှနလွေ့ကငွှ့ခနွး လုပပွေးခှငွးအားဖှငွ့ သှေးလညပွတမွှုကို ကောငွးမှနစွပေါတယွ။ စိတကွို ရှှငပွှစပှေီး စိတဖွိအားတှကေို အလှှငအွမှနွ လှှော့ခပှေးနိုငပွါတယွ။ အသကရွှူလမွးကှောငွးဆိုငရွာ ရောဂါတှနေဲ့၊ အရှယမွတိုငမွီ အိုမငွးရငွ့ရောခွှငွးတို့ကိုလညွး ကာကှယပွေးနိုငပွါတယွ။

(၂) မိတဆွှသေူငယခွငွှးတှနေဲ့ ရယမွောစရာတှပှေောပါ

အလုပမွအားဘူးဆိုရငတွောငမွှ သူငယခွငွှးတှနေဲ့ ပုံမှနွ တှေ့ဆုံသငွ့ပါတယွ။ သူငယခွငွှးတှနေဲ့ တဈခဏတာ ရယစွရာမောစရာလေးတှေ ပှောလိုကခွှငွးအကှိုးဟာ တဈနေ့တာ ပငပွနွးမှုတှကေို ကငွးစငစွနေိုငပွါတယွ။ သူငယခွငွှးတှနေဲ့ စကားပှောခှိနွ မရှိဘူးဆိုရငလွညွး ဟာသစာအုပလွို၊ ရယမွောစရာ ရုပရွှငဇွာတကွားမှိုးတှေ ကှညွ့ရှု့ဖို့ တိုကတွှနွးပါတယွ။

(၃) အကောငွးမှငစွိတမွှေးပါ

delighted young lady writing in notebook and smiling at home
Photo by Sam Lion on Pexels.com

အကောငွးမှငစွိတဟွာ လူတဈယောကွ သကရွှညကွနွှးမာစဖေို့အတှကွ ထိရောကတွဲ့ စှမွးဆောငရွညကွို ပေးနိုငပွါတယွ။ အကောငွးမှငစွိတွ ရှိသူတှဟော နှလုံးရောဂါနဲ့ သှေးတိုးရောဂါကို မဖှဈစပေါဘူး။ ကိုယတွိုငကွ အကောငွးမှငတွော့ အကောငွးမှငတွဲ့ သူငယခွငွှးတှနေဲ့ပဲ ပေါငွးသငွးဆကဆွံရပါတယွ။ ဒီအတှကွ စိတခွမွှးသာခှငွး၊ ကနွှးမာခှငွးကို မလှဲမသှေ ခံစားရမှာ ဖှဈပါတယွ။

(၄) မကောငွးမှငစွိတကွို ဖယရွှားပါ

သကရွှညကွနွှးမာလိုရငွ ဖယရွှားရမယွ့စိတကွ မကောငွးမှငတွဲ့ စိတပွါဘဲ။ အရာရာကို သငွ့တငွ့လှှောကပွတတွဲ့ အမှငနွဲ့ မဆုံးဖှတတွတဖွူးဆိုရငွ ဒီ မကောငွးမှငတွဲ့စိတဟွာ ပယဖွှောကဖွို့ မလှယပွါ။ ဒါကှောငွ့ အရငဆွုံး အကောငွးအဆိုးကို အကှိုးအကှောငွးကို ကောငွးကောငွး ပိုငွးခှားနိုငဖွို့ မှှမှှတတမှငနွိုငတွဲ့စိတကွို အရငွ မှေးယူရပါမယွ။

(၅) ကနွှးမာရေးနဲ့ ညီညှတတွဲ့ အစားအစာကို စားပါ

bowl of vegetable salad and sliced fruits
Photo by Jane Doan on Pexels.com

မိမိစားခငှတွာကို မစားပါနဲ့-တဲ့၊ မိမိကနှမွားစမယွေ့ အစားအစာကို စားပါ-တဲ့။ လူဆိုတာ ကိုယွ့ကိုယကွို အလိုလိုကပွှီး ကိုယခွံတှငွးလိုကမွယွ့ အစားကောငွးအသောကကွောငွးတှကေိုပဲ စားခငှတွာ ဓမမြတာပါဘဲ။ ကိုယွ သိပမွကှိုကတွဲ့ အစားအစာတှကေ ပိုပှီး ကနွှးမာစတေဲ့ သဘာဝရှိပါတယွ။ ဥပမာ ဝကသွားကိုကတှော့ ကှိုကပွှီး သံပုရာရညကွတှော့ မ
သောကခွငှတွဲ့ သူတှေ အမှားကှီးပါ။ ဒီလိုပဲ အသားငါးကို သငွ့တငွ့အောငစွားပှီး အသီးအနှံကို မှားမှားစားပေးခှငွးဟာ ကနွှးမာသော အစားအစာကို စားခှငွးဖှဈပါတယွ။

Si Si (auntymay)


Si Si (auntymay)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: