Friday, September 22, 2023
HomeMARRIAGEသာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမေ်ထာင်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးသောအကြံပေးချက်များ

သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမေ်ထာင်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးသောအကြံပေးချက်များ

Unicode Version ဖှင့လွညွး အောကတွှငဖွတရွှုနိုငပွါသညွ။

နတသွမီးပုံပှငတွှထေဲကလို ထာဝရ ပှောရွှှငခွမွှးမှေ့စှာ နထေိုငသွှားကှလသတညွေးဆိုတာဟာ ပုံပှငမွှှသာ မဟုတပွါ ဘူး။ သငနွေ့တိုငွးပှုလုပနွတေဲ့ အရာတှရေဲ့ ရှေးခယှမွှုတဈခုသာ ဖှဈပါတယွ။ ဒါကှောငွ့ ပှောရွှှငခွမွှးမှေ့ပှီး ရရှညွေ တညမွှဲတဲ့ အိမထွောငရွေးတဈခု ပိုငဆွိုငနွိုငဖွို့ ပှုလုပသွငွ့တဲ့ အကှံပှုခကှလွေးတှကေို ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။

၁။ ခြိနျးတှေ့ခွငျးကို ဆကျလုပျပါ။

လကထွပပွှီးသှားပှီဆိုတာနဲ့ ခှိနွးတှေ့တာဟာ ငါတို့နဲ့ မဆိုငတွော့ဘူးလို့ မသတမွှတလွိုကသွငွ့ပါဘူး။ နေ့စဉွ ရုနွးကနွ လှုပရွှားနရတေဲ့ လကတွှေ့ဘဝဟာ မောပနွးနှမွးနယမွှုတှနေဲ့ ပှညွ့နှကနွနေိုငလွို့ ကိုယွ့အိမထွောငဖွကနွဲ့အတူ စိတအွပနွးပှစပှေေီး အခစှတွှလညွေး ထပတွိုးစဖေို့ ဆကလွကခွှိနွးတှေ့ကှပါလို့ အကှံပှုခငှပွါတယွ။ နှဈယောကတွူတူ ပှောရွှှငဖွို့ အခှိနထွားပါ။ အမှတတွရလေးတှေ ဖနတွီးပှီး တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ စိတခွငွှး ဆကလွကွ ဆကသွှယွ ထားပါ။ တူတူစိတကွူးယဉပွါ။ တဈယောကကွိုတဈယောကွ ရငခွုနလွာအောငွ မှူဆှယဖွှားယောငွးခှငွးကို ဘယတွော့မှ မရပတွနွ့လိုကပွါနဲ့။

၂။ မကွာခဏ စကားပွောပေးပါ။

စကားကတော့ နေ့တိုငွးပှောနကှတောပါပဲ။ ဒါပမယွေ့ အတှငွးကကှ နကနွကနွဲနဲကိဈစရပတွှကေို သိပပွှီးမပှောဖှဈကှ ပါဘူး။ တဈယောကစွိတထွဲမှာ ဖှဈပကှနွတောတှကေို နောကတွဈယောကကွ အလိုလှောကွ သိနိုငတွဲ့ စိတဖွတစွှမွးအား တှေ ရှိမနတေဲ့အတှကွ ကိုယွ့စိတထွဲမှာ ခံစားရတာတှေ၊ ထငမွှငခွကှတွှကေို မကှာခဏ သသခှေောခှာ ထိုငပွှောသငွ့ပါ တယွ။ နှဈယောကရွငဆွိုငနွရတေဲ့ ဘဝအကှောငွးနဲ့ တဈယောကခွငွှးစီရဲ့ စိတခွံစားမှုတှကေို အပှနအွလှနပွှောဖို့ တဈနေ့ကို အနညွးဆုံး ဆယမွိနဈလောကွ အခှိနယွူထားသငွ့ပါတယွ။

၃။ တောငျးပနျပါ။

ငါက ယောကွှားမို့လို့၊ ငါကတော့ဖှငွ့ သူ့ထကအွသကကွှီးလို့စတဲ့ မာနမွာနအတတြတှေ လငမွယားကှားမှာ မထားပါနဲ့။ အမှားတဈခုလုပပွှီးသှားတဲ့အခါ တဈဖကသွားအပေါကွို တောငွးပနဖွို့ဝတတြရား အမှားကှူးလှနမွိသူမှာ ရှိပါတယွ။ ငါ မှနတွယဆွိုပှီး ဇှတတွငွးထားတာမှိုးကိုလညွး ရှောငကွဉှပွါ။ သူမှနတွယွ၊ ငါမှနတွယဆွိုတာကို ယှဉပွှိုငဖွို့ထကွ နှဈယောကအွတူတူ ရှိနဖေို့က ပိုပှီးအရေးကှီးပါတယွ။ ကိုယလွုပလွိုကမွိတဲ့အရာတဈခုကှောငွ့ သူနာကငှသွှားစတယွေ ဆိုရငွ ထိုနာကငှမွှု၊ ဝမွးနညွးမှုကို ဖှဖှေောကနွှဈသိမွ့ပေးဖို့ တောငွးပနသွငွ့ပါတယွ။ ဒါဟာ အိမထွောငတွဈခုမှာ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ ယုံကှညနွားလညစွတေဲ့ အကှိုးကှေးဇူးကိုလညွး ဖှဈပေါစွပေါတယွ။

portrait of happy young woman using mobile phone in city
Photo by J carter on Pexels.com

၄။ ဟနျကောငျးကောငျးနဲ့ နပေါ။

ဒါက ဟနဆွောငခွိုငွးတာ မဟုတပွါဘူး။ ကိုယွ့အိမထွောငဘွကကွ တဈစုံတဈခုပှောမယွ ကှံလိုကတွဲ့အခါ သိပှီးသားကှီး ဆိုတဲ့ ဂိုကမွှိုး မဖမွးမိစဖေို့နဲ့ မငွးဘယလွိုပဲ ကှံစညနွပေါစေ၊ အဖှကေ ဒါမှိုးပဲ ထှကလွာမှာဆိုတဲ့ စကားမှိုး မပှောမိ အောငွ ရှောငပွါ။ အစဉအွမှဲ ပှောရွှှငသွာယာနတေဲ့ ဇနီးမောငနွှံတှဟော တဈယောကကွိုတဈယောကွ လှှော့တှကလွေ့ မရှိကှဘဲ ပှောသမှှ၊ ကှံစညသွမှှအားလုံးကို အကောငွးဘကကွတှေးပှီး နားလညလွကခွံပေးတတကွှပါတယွ။

၅။ ခစွခြှငြးမတျေတာကိုသာ ရှေးခယွပြါ။

ခံစားခကှတွှဟော အလှယတွကူ ဖှဈပေါနွိုငသွလို လငှမွှနစွှာလညွး ပှောကကွှယသွှားနိုငပွါတယွ။ ဒါပမယွေ့ လူတဈယောကအွပေါမွှာ အခစှစွဈအခစှမွှနနွဲ့ ခစှဖွို့ဆိုတာကတော့ ရှေးခယှမွှုသာ ဖှဈပါတယွ။ ကိုယနွေ့တိုငွး ပှုမူဆောငရွှကနွတေဲ့ ကိဈစရပတွိုငွးမှာ ခစှခွှငွးမတြတောကိုသာ အခှခေံပှီး နှေးထှေးကှငနွာမှုအပှညွ့နဲ့ အသေးစိတလွေး တှကအစေ ဂရုစိုကကွှငနွာခှငွးအားဖှငွ့ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ ပိုခစှလွာ၊ ပိုသံယောဇဉတွှယလွာစပေါတယွ။

၆။ ရှဉျ့လညျးလြှောကျသာ ပြားလညျးစှဲသာ

ဒီစကားပုံအတိုငြးပဲ နှဈဦးနှဈဖကြ အဆငပြှအေောငြ ညှိနှိုငြးတိုငပြငသြငြ့ပါတယြ။ ပှူနာတဈခုခုတကတြိုငြးမှာ ဘယသြူက မှနတြယြ၊ ဘယသြူက မှားတယဆြိုတာနဲ့ တိုကခြိုကထြိုးနှကနြခှငြေးကို ရပတြနြ့ပဈပါ။ ရနဖြှဈနမယြေ့အစား နှဈယောကစြလုံးအတှကြ အဆငပြှမယြေ့ ရှေးခယွမြှုတဈခုခုကို သဘောတူလိုကနြိုငခြှငြးက ရရှညေအြတှကြ အဆငပြှေ စပေါတယြ။ ၁နဲ့၁ ပေါငြးရငြ ၂ ရသလို ၂နဲ့၀ ပေါငြးတာဟာလညြး ၂ ရနိုငတြဲ့ နညြးလမြးဆိုတာ သတိပှုပါ။ မိမိယုံကှညြ ထားတဲ့အရာတဈခုတညြးကို တရားသေ စှဲကိုငမြထားပါနဲ့။

၇။ မကွာခဏ အနမျးလေးတှပေေးပါ။

မိမိရဲ့အိမထွောငဘွကကွို မကှာခဏ နူးညံ့ညငသွာစှာ နမွးခှငွးဟာ နှဈယောကကွှားက ဆကဆွံရေး၊ ယုံကှညနွားလညွ မှုနဲ့ သံယောဇဉတွှကေို ပိုမိုခိုငမွာစသလေို နှလုံးအိမကွိုလညွး ကှနပပွှေောရွှှငစွတောကှောငွ့ အပနွးမကှီးတဲ့ ဆေးနညွး တဈခုအဖှဈ ကငွှ့သုံးပါ။

၈။ အမွဲတမျး ခှငျ့လှှတျပါ။

ခှငွ့လှှတခွှငွးဆိုတာဟာလညွး တကယတွော့ ခံစားခကွှ မဟုတပွါဘူး။ ရှေးခယှမွှုတဈခုပါပဲ။ ကိုယဟွာ ခှငွ့လှှတပွေးရ မယွ့သူ မဟုတဘွူးလို့ ခံယူထားတာဟာလညွး ကိုယွ့ရဲ့ရှေးခယှမွှု ဖှဈသလို “လူဆိုတာ ပှညွ့စုံတယလွို့ မရှိပါဘူး၊ မငွးကိုတော့ ကိုယခွှငွ့လှှတပွါတယကွှာ” ဆိုတာဟာလညွး ရှေးခယှမွှုပဲ ဖှဈပါတယွ။ ခှငွ့လှှတနွားလညခွှငွးဟာ အိမထွောငရွေးတဈခုမှာ အဓိက အသကပွါတဲ့ အရေးကှီးအရာတဈခု ဖှဈပါတယွ။

ဇနီးမောငနွှံမှားအားလုံးပဲ သတဈပေနသွကတွဈဆုံးထိ ခစှခွငကွှငနွာစှာ ပှောပွှောရွှှငရွှှငွ လကတွှဲသှားနိုငကွှပါစေ။

Auntymay Team မှ စီစဉတွငဆွကသွော http://www.auntymay.com တှငဖွောပွှပါရှိသော သတငွးမှား၊ သတငွးဆောငွးပါးမှား၊ဘာသာပှနဆွောငွးပါးမှားကို မညသွညွ့ Facebook စာမကှနွှာ ၊ Website မှားတှငမွဆိုပှနလွညကွူးယူ ဖောပွှခှငွးကို ခှငွ့မပှုပါကှောငွး အသိပေး ကှညောအပပွါသညွ။

အလငျးဦး (Auntymay)

Ref: pinterest

_____________________________________________________________________

[Unicode Version]

သာယာပှောရွှှငတွဲ့ အိမွထောငရွေးအတှကွ အကောငွးဆုံးသော အကှံပေးခကှမွှား

နတသွမီးပုံပှငတွှထေဲကလို ထာဝရ ပှောရွှှငခွမွှးမှေ့စှာ နထေိုငသွှားကှလသတညွေးဆိုတာဟာ ပုံပှငမွှှသာ မဟုတပွါ ဘူး။ သငနွေ့တိုငွးပှုလုပနွတေဲ့ အရာတှရေဲ့ ရှေးခယှမွှုတဈခုသာ ဖှဈပါတယွ။ ဒါကှောင့ွ ပှောရွှှငခွမွှးမှေ့ပှီး ရရှညွေ တညမွှဲတဲ့ အိမထွောငရွေးတဈခု ပိုငဆွိုငနွိုငွဖွို့ ပှုလုပသွင့တွဲ့ အကှံပှုခကှလွေးတှကေို ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။

၁။ ခွိနြးတှေ့ခှငြးကို ဆကလြုပပြါ။

လကထွပပွှီးသှားပှီဆိုတာနဲ့ ခှိနွးတှေ့တာဟာ ငါတို့နဲ့ မဆိုငတွော့ဘူးလို့ မသတမွှတလွိုကသွင့ပွါဘူး။ နေ့စဉွ ရုနွးကနွ လှုပရွှားနရတေဲ့ လကတွှေ့ဘဝဟာ မောပနွးနှမွးနယမွှုတှနေဲ့ ပှည့နွှကနွနေိုငလွို့ ကိုယ့အွိမထွောငဖွကနွဲ့အတူ စိတအွပနွးပှစပှေေီး အခစှတွှလညွေး ထပတွိုးစဖေို့ ဆကလွကခွှိနွးတှေ့ကှပါလို့ အကှံပှုခငှပွါတယွ။ နှဈယောကတွူတူ ပှောရွှှငဖွို့ အခှိနထွားပါ။ အမှတတွရလေးတှေ ဖနတွီးပှီး တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ စိတခွငွှး ဆကလွကွ ဆကသွှယွ ထားပါ။ တူတူစိတကွူးယဉပွါ။ တဈယောကကွိုတဈယောကွ ရငခွုနလွာအောငွ မှူဆှယဖွှားယောငွးခှငွးကို ဘယတွော့မှ မရပတွန့လွိုကပွါနဲ့။

၂။ မကှာခဏ စကားပှောပေးပါ။

စကားကတော့ နေ့တိုငွးပှောနကှတောပါပဲ။ ဒါပမယေ့ွ အတှငွးကကှ နကနွကနွဲနဲကိဈစရပတွှကေို သိပပွှီးမပှောဖှဈကှ ပါဘူး။ တဈယောကစွိတထွဲမှာ ဖှဈပကှနွတောတှကေို နောကတွဈယောကကွ အလိုလှောကွ သိနိုငတွဲ့ စိတဖွတစွှမွးအား တှေ ရှိမနတေဲ့အတှကွ ကိုယ့စွိတထွဲမှာ ခံစားရတာတှေ၊ ထငမွှငခွကွှတွှကေို မကှာခဏ သသခှေောခှာ ထိုငပွှောသင့ပွါ တယွ။ နှဈယောကရွငဆွိုငနွရတေဲ့ ဘဝအကှောငွးနဲ့ တဈယောကခွငွှးစီရဲ့ စိတခွံစားမှုတှကေို အပှနအွလှနပွှောဖို့ တဈနေ့ကို အနညွးဆုံး ဆယမွိနဈလောကွ အခှိနယွူထားသင့ပွါတယွ။

၃။ တောငြးပနပြါ။

ငါက ယောကွှားမို့လို့၊ ငါကတော့ဖှင့ွ သူ့ထကအွသကကွှီးလို့စတဲ့ မာနမွာနအတတြတှေ လငမွယားကှားမှာ မထားပါနဲ့။ အမှားတဈခုလုပပွှီးသှားတဲ့အခါ တဈဖကသွားအပေါကွို တောငွးပနဖွို့ဝတတြရား အမှားကှူးလှနမွိသူမှာ ရှိပါတယွ။ ငါ မှနတွယဆွိုပှီး ဇှတတွငွးထားတာမှိုးကိုလညွး ရှောငကွဉှပွါ။ သူမှနတွယွ၊ ငါမှနတွယဆွိုတာကို ယှဉပွှိုငဖွို့ထကွ နှဈယောကအွတူတူ ရှိနဖေို့က ပိုပှီးအရေးကှီးပါတယွ။ ကိုယလွုပလွိုကမွိတဲ့အရာတဈခုကှောင့ွ သူနာကငှသွှားစတယွေ ဆိုရငွ ထိုနာကငှမွှု၊ ဝမွးနညွးမှုကို ဖှဖှေောကနွှဈသိမ့ပွေးဖို့ တောငွးပနသွင့ပွါတယွ။ ဒါဟာ အိမထွောငတွဈခုမှာ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ ယုံကှညနွားလညစွတေဲ့ အကှိုးကှေးဇူးကိုလညွး ဖှဈပေါစွပေါတယွ။

portrait of happy young woman using mobile phone in city
Photo by J carter on Pexels.com

၄။ ဟနကြောငြးကောငြးနဲ့ နပေါ။

ဒါက ဟနဆွောငခွိုငွးတာ မဟုတပွါဘူး။ ကိုယ့အွိမထွောငဘွကကွ တဈစုံတဈခုပှောမယွ ကှံလိုကတွဲ့အခါ သိပှီးသားကှီး ဆိုတဲ့ ဂိုကမွှိုး မဖမွးမိစဖေို့နဲ့ မငွးဘယလွိုပဲ ကှံစညနွပေါစေ၊ အဖှကေ ဒါမှိုးပဲ ထှကလွာမှာဆိုတဲ့ စကားမှိုး မပှောမိ အောငွ ရှောငပွါ။ အစဉအွမှဲ ပှောရွှှငသွာယာနတေဲ့ ဇနီးမောငနွှံတှဟော တဈယောကကွိုတဈယောကွ လှှော့တှကလွေ့ မရှိကှဘဲ ပှောသမှှ၊ ကှံစညသွမှှအားလုံးကို အကောငွးဘကကွတှေးပှီး နားလညလွကခွံပေးတတကွှပါတယွ။

၅။ ခစွခြှငြးမတျေတာကိုသာ ရှေးခယွပြါ။

ခံစားခကွှတွှဟော အလှယတွကူ ဖှဈပေါနွိုငသွလို လငှမွှနစွှာလညွး ပှောကကွှယသွှားနိုငပွါတယွ။ ဒါပမယေ့ွ လူတဈယောကအွပေါမွှာ အခစှစွဈအခစှမွှနနွဲ့ ခစှဖွို့ဆိုတာကတော့ ရှေးခယှမွှုသာ ဖှဈပါတယွ။ ကိုယနွေ့တိုငွး ပှုမူဆောငရွှကနွတေဲ့ ကိဈစရပတွိုငွးမှာ ခစှခွှငွးမတြတောကိုသာ အခှခေံပှီး နှေးထှေးကှငနွာမှုအပှည့နွဲ့ အသေးစိတလွေး တှကအစေ ဂရုစိုကကွှငနွာခှငွးအားဖှင့ွ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ ပိုခစှလွာ၊ ပိုသံယောဇဉတွှယလွာစပေါတယွ။

၆။ ရှဉ့လြညြးလွှောကသြာ ပွားလညြးစှဲသာ

ဒီစကားပုံအတိုငြးပဲ နှဈဦးနှဈဖကြ အဆငပြှအေောငြ ညှိနှိုငြးတိုငပြငသြင့ပြါတယြ။ ပှူနာတဈခုခုတကတြိုငြးမှာ ဘယသြူက မှနတြယြ၊ ဘယသြူက မှားတယဆြိုတာနဲ့ တိုကခြိုကထြိုးနှကနြခှငြေးကို ရပတြန့ပြဈပါ။ ရနဖြှဈနမယေ့အြစား နှဈယောကစြလုံးအတှကြ အဆငပြှမယေ့ြ ရှေးခယွမြှုတဈခုခုကို သဘောတူလိုကနြိုငြခြှငြးက ရရှညေအြတှကြ အဆငပြှေ စပေါတယြ။ ၁နဲ့၁ ပေါငြးရငြ ၂ ရသလို ၂နဲ့ဝ ပေါငြးတာဟာလညြး ၂ ရနိုငတြဲ့ နညြးလမြးဆိုတာ သတိပှုပါ။ မိမိယုံကှညြ ထားတဲ့အရာတဈခုတညြးကို တရားသေ စှဲကိုငမြထားပါနဲ့။

၇။ မကှာခဏ အနမြးလေးတှပေေးပါ။

မိမိရဲ့အိမထွောငဘွကကွို မကှာခဏ နူးညံ့ညငသွာစှာ နမွးခှငွးဟာ နှဈယောကကွှားက ဆကဆွံရေး၊ ယုံကှညနွားလညွ မှုနဲ့ သံယောဇဉတွှကေို ပိုမိုခိုငမွာစသလေို နှလုံးအိမကွိုလညွး ကှနပပွှေောရွှှငစွတောကှောင့ွ အပနွးမကှီးတဲ့ ဆေးနညွး တဈခုအဖှဈ ကငှ့သွုံးပါ။

၈။ အမှဲတမြး ခှင့လြှှတပြါ။

ခှင့လွှှတခွှငွးဆိုတာဟာလညွး တကယတွော့ ခံစားခကွှ မဟုတပွါဘူး။ ရှေးခယှမွှုတဈခုပါပဲ။ ကိုယဟွာ ခှင့လွှှတပွေးရ မယ့သွူ မဟုတဘွူးလို့ ခံယူထားတာဟာလညွး ကိုယ့ရွဲ့ရှေးခယှမွှု ဖှဈသလို “လူဆိုတာ ပှည့စွုံတယလွို့ မရှိပါဘူး၊ မငွးကိုတော့ ကိုယခွှင့လွှှတပွါတယကွှာ” ဆိုတာဟာလညွး ရှေးခယှမွှုပဲ ဖှဈပါတယွ။ ခှင့လွှှတနွားလညခွှငွးဟာ အိမထွောငရွေးတဈခုမှာ အဓိက အသကပွါတဲ့ အရေးကှီးအရာတဈခု ဖှဈပါတယွ။

ဇနီးမောငနွှံမှားအားလုံးပဲ သတဈပေနသွကတွဈဆုံးထိ ခစှခွငကွှငနွာစှာ ပှောပွှောရွှှငရွှှငွ လကတွှဲသှားနိုငကွှပါစေ။

Auntymay Team မှ စီစဉတွငဆွကသွော http://www.auntymay.com တှငဖွောပွှပါရှိသော သတငွးမှား၊ သတငွးဆောငွးပါးမှား၊ဘာသာပှနဆွောငွးပါးမှားကို မညသွည့ွ Facebook စာမကှနွှာ ၊ Website မှားတှငမွဆိုပှနလွညကွူးယူ ဖောပွှခှငွးကို ခှင့မွပှုပါကှောငွး အသိပေး ကှညောအပပွါသညွ။

အလငြးဦး (Auntymay)

Ref: pinterest

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: