Monday, December 11, 2023
HomeHOROSCOPESScorpio အမျိုးသမီးများရဲ့ ထူးခြားသောဝိသေသ(၈)ခု

Scorpio အမျိုးသမီးများရဲ့ ထူးခြားသောဝိသေသ(၈)ခု

Scorpio မိနွးကလေးတှဟော စိတဓွာတကွှံ့ခိုငပွှီး ကိုယွ့ကိုယကွို အားကိုးတကကွှပါတယွ။ ယဘေူယအှားဖှငွ့
ဒီရာသီဖှား မိနွးကလေးတှမှော Negative ရောကတွဲ့ စိတဓွာတလွေးတှလညွေး ရှိတတပွါတယွ။ ဒါပမယွေ့
ထို စိတဓွာတကွပဲ သူတို့ရဲ့ စိတဓွာတကွို ကှံ့ခိုငွ သနစွှမွးစတောပါ။ Scorpio မိနွးကလေးတှမှော သဘောကှ
စရာ မိနွးကလေးတှေ အမှားကှီးရှိတတပွါတယွ။ သူတို့က ရဲရငွ့တယွ၊ သူတို့ကိုသူတို့ ယုံကှညကွှတယွ။
ပှတပွှတသွားသားလညွး ပှောတတကွှတယွ။ အလှယတွကူ စိတခွံစားမှုကို မကှနွှာမှာ မဖောပွှတတပွမယွေ့
စိတထွိခိုကလွှယတွတကွှတယွ။ အောကမွှာတော့ Scorpio မိနွးကလေးတှေ မှာရှိတတတွဲ့ ဝိသသလကေခြဏာ
တှကေို ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။

(၁) စှနွ့စားလိုစိတရွှိကှတယွ။

woman wearing backpack
Photo by Sebastian Voortman on Pexels.com

သူတို့ရဲ့ အခှားမိနကွလေးတှနေဲ့ မတူတဲ့အခကှကွ စှနွ့စားလိုစိတပွါပဲ။ သူတို့က စိနခွေါမွှုအသဈတှကေို နေ့စဉွ
ရငဆွိုငနွခငှလွေေ့ရှိပါတယွ။ နေ့စဉဘွဝမှာ သူတို့က ကှိုးစားပှီး ထိုကှိုးစားမှုက သူတို့အတှကွ မှှောလွငွ့ခကွှ
နဲ့ ပှောရွှှငမွှုပါ။ နိုငငွံခှားသှားရမှာ လညွးဝနလွေးလေ့မရှိပါဘူး။ သူတို့သူငယခွငွှး ဖှဈရတာလညွး စိတဝွငစွား
ဖို့ အတောကွောငွးပါတယွ။ ဘာလို့လညွး ဆိုတော့ သူတို့က သာမနနွေ့တဒူဝ ညီးငှေ့စရာ ဘဝကှီးကို ကှိုကလွေ့
မရှိပဲ သူတို့ဘဝကို ပှောစွရာပတဝွနွးကငှနွဲ့ လူကောငွးတှနေဲ့ ဝနွးရံထားလေ့ရှိပါတယွ။

(၂) သူတို့က သတတြိရှိကှတယွ။

သူတို့က မိနွးကလေးထဲမှာ တောတွောလွေးကို သတတြိရှိတဲ့အထဲပါပါတယွ။ အနတြာရယတွှေ၊ အတားအဆီးတှကေို
ကှောကလွေ့မရှိပါဘူး။ သူတို့ အမှားတှကေို သငခွနွးစာယူပှီး ပိုမိုကောငွးမှနတွဲ့ လူတဈယောကဖွှဈအောငွ ကှိုးစား
လေ့ရှိပါတယွ။ အခကအွခဲအားလုံးကို ကှောရွတာ သူတို့ ဝါသနာပါ။

(၃) ခေါငွးဆောငမွှု အရညအွသှေးရှိတတကွှတယွ။

businesspeople talking
Photo by August de Richelieu on Pexels.com

Scorpios တှကေ ယောငွကြှားလေးပဲဖှဈဖှဈ၊ မိနွးကလေးပဲဖှဈဖှဈ ခေါငွးဆောငမွှုစှမွးရညွ အလိုလှောကရွှိတတွ
ကှပါတယွ။ တဈခါတဈလေ သူတို့ကဦးမဆောငခွငှရွငတွောငွ လူတှကေ သူတို့စကားကို နားထောငပွှီး လိုကနွာ
ခငှလွေ့ရှိကှပါတယွ။ အလုပမွှာဆိုလညွး အလှယတွကူ ခေါငွးဆောငဖွှဈလာလေ့ရှိပါတယွ။ တဈခါတဈလေ
သူတို့က ဦးမဆောငခွငှပွဲ လူတှကေ တငမွှှောကလွို့ ဦးဆောငရွတာမှိုးလညွး ကှုံရတတပွါတယွ။

(၄) ဇှဲလုံ့လရှိခှငွး

သူတို့လိုခငှတွာ တဈခုရှိရငွ ရအောငကွို ကှိုးစားတတကွှပါတယွ။ အကယွ၍ သငွ့မှာ Scorpio သူငယခွငွှးတဈ
ယောကရွှိပှီး သူတို့လုပခွငှတွာတဈခုခုကို သငနွဲ့အတူတူလုပဖွို့ ပှောရငွ သငငွှငွးရခကတွတပွါတယွ။ သူတို့က
လုပမွယလွို့ ဆိုပှီးရငွ ရအောငကွိုလုပတွတကွှပါတယွ။ သငငွှငွးရငွ သူတို့လိုခငှတွာ ရတဲ့အထိ သငခွေါငွးညိမွ့
အောငပွှောပါလိမွ့မယွ။ ဒီလို ဇှဲလုံ့လကပဲ Scorpio အမှိုးသမီးတှကေို ထူးခှားစပှေီး ဘဝမှာသူမှားတှမပေိုငဆွိုငွ
နိုငတွဲ့ အောငမွှငမွှုကို ပိုငဆွိုငစွတောပါ။

(၅) သူတို့က ကတိတညတွယွ။

သူတို့ကတိပေးထားတဲ့အရာတှကေို သူတို့ကအမှဲတမွးထိနွးသိမွးလေ့ရှိပါတယွ။ ကတိတညခွှငွးက သူတို့ရဲ့ထူးခှား
တဲ့ဝိသသတဈေခုပါပဲ။ သူတို့က သဈစာရှိတဲ့သူငယခွငွှးတှဖှဈပှေီး ဇနီးမယားဆိုရငလွညွး အရမွးကို သဈစာရှိတဲ့ ဇနီး
တှဖှဈတေတကွှပါတယွ။ သူတို့က အမှဲတမွးရရှညဆွေကဆွံရေးကို အလေးထားလေ့ရှိပါတယွ။ အကယွ၍ သငွ့မှာ
Scorpio မိနွးကလေးသူငယခွငွှးတဈယောကရွှိပှီး သူ့ကိုကတိတညစွခငှရွေငွ “ငါကတိပေးတယွ” ဆိုတဲ့စကားကှား
အောငလွုပပွါ။ မဟုတရွငတွော့ သူတို့က မေ့တတပွါတယွ။

(၆) သူတို့က မှတဉွာဏကွောငွးတယွ။

woman in gray sleeveless dress
Photo by Rhalf Ryan Gejon on Pexels.com

သူတို့ရဲ့ မှတျဉာဏျကလညျး အလှနျကောငျးမှနျလေ့ရှိပါတယျ။ သူတို့ အာရုံစူးစိုကျတာနဲ့ အားလုံးကို အကွာကွီးမှတျ
မိတတျပါတယျ။ နိုငျငံခွား ဘာသာစကားသငျယူရာမှာလညျး သူမြားတှထေကျပိုမိုပွီး တတျလှယျလေ့ရှိကွပါတယျ။
သူတို့ မုနျးတဲ့သူဆိုရငျ ပိုပွီးတော့ အသဲစှဲအောငျ မှတျတတျကွပါတယျ။

(၇) ပိုကျဆံနဲ့ပကျသကျရငျ ဆရာကွီးတှေ။

သူတို့က ပိုကဆွံခမွှးသာခငှမွှ ခမွှးသာမယွ။ ဒါပမယွေ့ သူတို့ဘာလို့ ပိုကဆွံလိုလဲ၊ ဘယလွောကသွုံးဖို့လိုလဲ၊
ဘယကွရနိုငလွဲ၊ ဘယလွိုသုံးရမလဲ ကောငွးကောငွးသိတတကွှပါတယွ။ သူတို့က ဈေးအရမွးကှီးတဲ့အရာတှမှော
လညွး ပိုကဆွံသုံးလေ့မရှိကှပါဘူး။ ပိုကဆွံကိုလညွး လိုအပတွဲ့အရာတှေ အတှကွ စုဆောငွးတတကွှပါတယွ။
ခရီးထှကတွာဖှဈဖှဈ၊ အိမွမှာပဲဖှဈဖှဈ ပိုကဆွံကို စီမံခနွ့ခှဲရတာကို ကှှမွးကငှလွေ့ရှိပါတယွ။

(၈) သူတို့မှာ ဆှဲအားရှိတယွ။

woman wearing white halter strap top
Photo by Gustavo Almeida on Pexels.com

Scorpio မိနွးကလေး အမှားစု ကစှဲဆောငမွှုရှိတတကွှပါတယွ။ ဒါပမယွေ့ ဒါကသူတို့မှာ ဆှဲအားရှိရခှငွးရဲ့
တဈခုတညွးသော အကှောငွးအရငွးမဟုတပွါဘူး။ သူတို့ဘဝမှာ သူတို့ကို သူငယခွငွှးလို့ သတမွှတတွဲ့သူတှေ
အမှားကှီးရှိပမယွေ့ သူတို့ကတော့ အားလုံးကို ပှနလွညပွှီး အလေးအနကွ မခငတွတပွါဘူး။ သူတို့က သူငယခွငွှး
အတုအယောငတွှကေို ရှောငဖွယလွေ့ရှိပှီး သူငယခွငွှးအစဈတှကေိုသာ ရှာဖှေ ပေါငွးသငွးလေ့ရှိပါတယွ။

နိဂုံးခှုပအွနနေဲ့ Scorpio အမှိုးသမီးတဈယောကဖွှဈရတာ တကယကွို ဆုလာဘပွါပဲ။ သူတို့မှာ အခှားသူတှေ
မှာမရှိတဲ့ အရညအွသှေး ၊ ဝိသသတှရှေေိနလေို့ပါ။ ကဲသငနွဲ့ တိုကဆွိုငနွတယဆွေိုရငွ သငွ့သူငယခွငွှးတှေ
သိအောငွ Share ပေးအုံးနောွ။
Ref:en.amerikanki

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d