Friday, September 22, 2023
HomeBEAUTYမိတ်ကပ်လိမ်းစရာ မလိုဘဲ လှပစေမည့် နည်းလမ်း (၇)ခု

မိတ်ကပ်လိမ်းစရာ မလိုဘဲ လှပစေမည့် နည်းလမ်း (၇)ခု

မိနွးကလေးအမှားစုအတှကွ ရုံးမသှားခငွ ကှောငွးမသှားခငွ နံနကစွောစောထပှီး အလှပှငခွှငွးဟာ နေ့စဉလွုပနွကှေ အလေ့အထတဈခု ဖှဈပါပှီ။ မိတကွပမွလိမွးဘဲ လှတယဆွိုရငွ ဖှဈရော ဖှဈနိုငပွါမလားလို့ စဉွးစားစရာပါ။ အကယွ၍ သငဟွာ အမှဲတမွး မိတကွပလွိမွးရမှာကို မကှိုကဘွူးဆိုရငွ သငွ့မကှနွှာ၊ ဆံပငနွှငွ့ ခနဓြာကိုယကွို သဘာဝအတိုငွး လှပအောငွ နညွးနညွးအားစိုကပွှီး ဂရုစိုကရွုံဖှငွ့ မိတကွပလွိမွးစရာမလိုဘဲ လှနမှောပါ။

(၁) မိတကွပမွလိမွးဘဲ ကိုယွ့ကိုယကွို လှတယလွို့ ခံစားလိုကပွါ

မိတကွပမွလိမွးဘဲ သဘာဝအတိုငွး လှဖို့ ပထမဆုံးခှလှမွေးက သငွ့အတှငွးစိတနွှငွ့ တိုကရွိုကဆွကနွှယနွပေါတယွ။ သငကွိုယွ့သငွ မိတကွပမွလိမွးဘဲလညွး လှတယလွို့ ခံစားလိုကပွါ။ မိနွးကလေးတဈယောကဟွာ သူ့ကိုယသွူ လှတယလွို့ ယုံကှညထွားရငွ ပတဝွနွးကငှကွလညွး သူ့လို ယူဆမှာပါပဲ။ မိတကွပမွလိမွးဘဲ သငကွိုယွ့သငွ ယုံကှညမွှုမရှိရငွ သကတွောငွ့သကသွာ မဖှဈသေးရငွ ယခုကစပှီး ယုံကှညမွှုရှိအောငွ တဖှညွးဖှညွး ပှောငွးလဲပါ။ ဥပမာပှောရရငွ သငဟွာ အားလပရွကခွရီးထှကနွတယဆွေိုရငွ သငွ့မကှနွှာကိုလညွး မိတကွပနွညွးနိုငသွမှှ နညွးအောငွ လိမွးပှီး သငွ့မကှနွှာကို အားလပခွှငွ့ပေးလိုကပွါ။

person woman relaxation sitting
Photo by Pavel Danilyuk on Pexels.com
(၃) သဘာဝအတိုငွး လှပသညွ့မကှခွုံးမှား

ကှှနမွတို့ အလှပှငတွဲ့အခါ မကှနွှာမှာရှိတဲ့ အစိတအွပိုငွးတှကေို ပှောငွးလဲသှားအောငွ ကှိုးစားကှလို့ တဈခါတဈရံ ကိုယွ့မကှနွှာ၏ ပငကွိုအလှကိုတောငွ မေ့နတတပွေါတယွ။ သငဟွာ နေ့စဉလွိမွးနကှေ မိတကွပပွမာဏကို လှော့ခခှငှပွှီး ပငကွိုအလှကို ဦးစားပေးခငှတွယဆွိုရငွ သငွ့မကှခွုံးတှကနေေ စတငကွှိုးစားကှညွ့ပါ။ သငွ့မကှခွုံးမှှေးတှကေို အလှနအွကှှံ ရိတလွိုကမွိတယဆွိုရငွ ပှနပွေါကလွာအောငွ စောငွ့ပါ။ ပှီးတော့ youtube (သို့) ပရောဖွကရွှငတွဈယောကွ၏ အကူအညီ ယူပှီး သငနွှငွ့ လိုကဖွကတွဲ့ မကှခွုံးပုံသဏဍြနကွို သဘာဝနှငွ့ အနီးစပဆွုံးတူအောငွ ပုံသှငွးလိုကပွါ။

(၄) ကနွှးမာစမယွေ့အစားအစာတှေ စားပှီး ရသေောကပွါ

ကနွှးမာစမယွေ့ အစားအစာတှဟော ခနဓြာကိုယအွတှကွ အရေးကှီးသလို အသားအရအတှကေလွညွး အရေးကှီးပါတယွ။ ဒါကှောငွ့ နေ့စဉွ လတဆွတတွဲ့အသီးအနှံတှေ စားပါ။ ပှီးတော့ တဈနေ့ကို ရေ (၈)ခှကွ သောကပွါ။ အသားအရကေို အမှဲတမွး နုပှိုစိုပှစမယွေေ့ အနဒွီအောကစွီဒနွ့မှားစှာ ပါဝငတွဲ့ လကဖွကရွညကွှမွးလညွး သောကပွါ။

(၅) နမွးခငှစွရာကောငွးတဲ့ နှုတခွမွး

ညနတေိုငြး သငြ့နှုတခြမြးကို သှားတိုကတြံဖှငြ့ ညငသြာစှာ မိနဈအနညြးငယခြနြ့ ပှတတြိုကပြေးပှီး ရဖှငြေ့ ဆေးခပွါ။ သို့မဟုတြ သကှားနှငြ့ ပွားရညကြို ရောပှီး နှုတခြမြးကို ညငသြာစှာ ပှတတြိုကပြေးပါ။ အဲဒါဆို သဘာဝအတိုငြး နမြးခငွစြရာ နှုတခြမြးလေးတှကေို သငြ ပိုငဆြိုငနြိုငပြါပှီ။

woman with pouty lips
Photo by Vitaly on Pexels.com
(၆) ပှုံးပါ၊ ကိုယြ့ကိုယကြို ခစွပြါ

သငြ မိတကြပြ လိမြးမထားဘူးဆိုရငတြောငြ အပှုံးက သငြ့ကို လှစပေါတယြ။ အပွောဆြုံးမိနြးကလေးဟာ အလှဆုံး
မိနြးကလေးဖှဈတယလြို့ စကားတဈခုရှိပါတယြ။ အဲဒါကှောငြ့ သငြ မှနကြှညြ့တဲ့အခါတိုငြး ပှုံးပါ။ လမြးမှာ
တှေ့တဲ့သူတှကေို ပှုံးပှပါ။ အပှုံးက သငြ့အကှိုကဆြုံးအဆငတြနဆြာတဈခု ဖှဈအောငြ လုပပြါ။အဲဒါဆို ကမျဘာလုံးက လူတှကေ သငြ့ကို ပှနပြှုံးပှမှာပါ။ ပှီးတော့ သငကြိုယြ့သငြ ခစွပြါ။ မိတကြပပြှငထြားသညဖြှဈစေ မပှငသြညဖြှဈစေ သငြ့ရုပသြှငကြို သငြ ခစွပြါ။ သငဟြာ အမှနတြကယြ ပှိုငဘြကကြငြးပှီး လှပတဲ့သူတဈယောကြ ဖှဈတယဆြိုတာ အမှဲတမြး သတိရပါ။

(၇) ဆှဲဆောငမြှုရှိတဲ့ သငြ့ဆံပငြ

သငဟြာ မိတကြပမြလိမြးဘဲ လှခငွတြယဆြိုရငြ သငြ့ဆံပငကြို အထူးဂရုစိုကသြငြ့ပါတယြ။ ဆံပငကြို သဘာဝနှငြ့ နီးစပသြော အရောငကြိုသာ ဆိုးသငြ့ပါတယြ။ သငဟြာ အရမြးတောကတြဲ့အရောငတြှဖှဈေတဲ့ အပှာရောငြ၊ ပနြးရောငြ၊ အစိမြးရောငကြို ဆိုးထားတဲ့အခါ မိတကြပမြလိမြးရငြ ဆံပငနြှငြ့ မကွနြှာ ဘယလြိုမှ မလိုကဖြကပြါဘူး။ ပှီးတော့ သငြ့ဆံပငအြမွိုးအစားနှငြ့ အဆငပြှစမေယြေ့ hair care product မွားကို သုံးပှီး သငြ့ဆံပငကြို ပိုးသားလို နူးညံ့ပှီး တောကပြနအေောငြ ဂရုစိုကပြါ။ အဲဒါဆို မိတကြပမြလိမြးတဲ့ သငြ့မကွနြှာရဲ့အလှကို သငြ့ဆံပငကြ ပံ့ပိုးပေးနမှောပါ။

Ref: beautyandtips.com

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: