Wednesday, November 29, 2023
HomeHEALTHခရမ်းချဉ်သီးရဲ့ ကောင်းကျိုး(၇)မျိုး

ခရမ်းချဉ်သီးရဲ့ ကောင်းကျိုး(၇)မျိုး

ခရမွးခဉှသွီးဟာ မှနမွာနိုငငွံမှာ (12)ရာသီ မပှတတွဲ့ သီးနှံ့တဈမှိုးဖှဈပါတယွ။ ဆောငွဦးပေါကရွာသီမှာ
ပေါမှားတတပွှီး အဲဒီလိုအခှိနမွှာဆို ဈေးနှုနွးလညွး အလှနခွှိုသာတတပွါတယွ။ ၎င်းငျးငြးငွးဟာ မခကှမွပှုတဘွဲ
လညွး စားလို့ရပှီး ခှိုစိမွ့အေးမှတဲ့ အရသာကို ပေးပါတယွ။ ထို့ပှငွ သုပစွားခှငွး၊ ခကှစွားခှငွး၊ ဖှောရွညွ
ဖှောသွောကခွှငွးတှလညွေး လုပပွေးနိုငပွါတယွ။ အခှားနိုငငွံမှားမှာတော့ ခရမွးခဉှသွီးဟာ အရမွးဈေး
ကှီးပေးရလေ့ရှိပှီး အထူးသဖှငွ့ ကိုရီးယားမိနွးမပှိုမှားဟာ အသားအရေ ထိနွးသိမွးရနအွတှ ခရမွးခဉှသွီး
ကို မခကှမွပှုတဘွဲ ဒီအတိုငွး စားလေ့ရှိတယလွို့ သိရပါတယွ။ ခရမွးခဉှသွီးဟာ အသားအရေ လှပခှော
မှှတစွရေံသာ အာနိသငရွှိတာ မဟုတပွါဘူး။ တဈခှား အာနိသငတွှလညွေး ရှိနပေါသေးတယွ။

1. အသားအရဖေူးရောငခွှငွးကို အကာအကှယပွေးတယွ။

two tomatoes
Photo by Pixabay on Pexels.com

ခရမွးခဉှသွီးမှာ ပေါပေါမှားမှားပါတဲ့ lycopene ဓာတဟွာ ခနဓြာကိုယွ ရောငရွမွးခှငွးနဲ့ နလေောငဒွဏရွာ
တှကေို သကသွာပှောကကွငွးစပေါတယွ။ ဒါ့အပှငွ ရောဂါကှာငွ့ဖှဈတဲ့ ကိုယဖွောခှငွးအတှကလွညွး
သုံးနိုငပွါတယွ။ ခကှပွှုတခွှငွး မပှုရသေးတဲ့ ခရမွးခဉှသွီးက ပိုပှီးတော့ lycopene ဓာတပွါဝငတွာမို့
အသားအရေ ရောငရွမွးတဲ့အခါမှာ ခရမွးခဉှသွီးကို ဒီအတိုငွး စားပေးခှငွးက ပိုပှီး ထိရောကမွှုရှိပါတယွ။

2. ဆံပငကွို နကမွှောငသွနစွှမွးစတယွေ။

ခရမွးခဉှသွီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမငအွကေ ဆံပငကွို နကမွှောငသွနစွှမွးစပေါတယွ။ ဒါ့အပှငွ ဆံပငွ အရောငွ
မှဲခှောကခွှောကဖွှဈခှငွး၊ ကှှတခွှငွး၊ အဖှားနှဈခှဖှဈခှငွး တို့အတှကလွညွး အလှနသွငွ့တောတွဲ့ အရာ
ဖှဈပါတယွ။ ခရမခွဉှသွီး အစိမွးကို ပုံမှနစွားသုံးပေးခှငွးကှောငွ့ ဆံပငကွနွှးမာရေးကို ပိုပှီး ထိရောကစွေ
ပါတယွ။

3. အမှငအွာရုံကို ကှညလွငစွတယွေ။

ခရမြးခဉွသြီးအစိမြးကို နေ့စဉပြုံမှနစြားပေးပါက အမှငအြာရုံကို ကှညလြငစြပေါတယြ။ ခရမြးခဉွသြီးမှာ
ပါတဲ့ ဗီတာမငအြဟော အမှငအြာရုံမှုနဝြါးခှငြးကို သကသြာစပေါတယြ။ ဒါကှောငြ့ ကှနပြွူတာသမား
တှေ၊ စာဖတမြွားသူတှအတှေကြ အထူးသငြ့တောပြါတယြ။

4. သှေးပေါငခြွိနကြို ကဆွငြးစတယြေ။

close up of strawberries in container
Photo by Pixabay on Pexels.com

ခရမြးခဉွသြီးမှာပါတဲ့ ပိုတကစြီယမဓြာတပြေါငြးက သငြ့ခနျဓာကိုယမြှာ နေ့စဉလြိုအပတြဲ့ ပိုတကစြီယမပြ
မာဏ 11.4% ကို ဖှညြ့စှမြးပေးနိုငပြါတယြ။ အဲဒီ ပိုတတစြီယမကြပဲ သှေးပေါငခြွိနြ မှငြ့တကမြှုကို ကွ
ဆငြးစပှေီး သငြ့တောတြဲ့ သှေးခွိနပြမာဏကိုလညြး ထိနြးခွုပပြေးနိုငတြယလြို့ ဆိုပါတယြ။

5. ခရမြးခဉွသြီးဟာ ကိုလကစြထရောဓာတကြို လွှော့ခပွေးတယြ။

လူခနဓြာကိုယထွဲမှာနဲ့ သှေးထဲမှာ ပှောဝွငနွလေေ့ရှိတဲ့ ကိုလကစွထရောဓာတဟွာ လူတဈယောကရွဲ့
ကနွှးမာရေးကို ကောငွးကှိုးထကွ ဆိုးကှိုးကိုသာ ဖှဈစပေါတယွ။ ကိုလကစွထရောဓာတပွမာဏ မှား
လေ ရောဂါတှကေို လကခွံရဖို့ ပမဏမှားလဖှဈပေါတယွ။ ခရမွးခဉှသွီးကိုစားသုံးပေးခှငွးကှောငွ့ ဆိုး
ဝါးတဲ့ ကိုလကစွထရောဓာတတွှကေို ခှဖှတပွေေးပှီး ခနဓြာကိုယအွတှကွ ကောငွးမှနတွဲ့ ကိုလကစွထ
ရောဓာတတွှကေို တိုးပှားစပေါတယွ။

6. ကောငွးကောငွးအိပပွှောစွပှေီး ကငဆွာနဲ့နှလုံးရောဂါဖှဈနိုငခွှကေို လှှော့ခပှေးတယွ။

အိပမွပှောတွဲ့ ရောဂါရှိသူတှအတှကေလွညွး ခရမွးခဉှသွီးဟာ သငွ့တောတွဲ့ ဆေးဝါးဖှဈပါတယွ။ ခရမွး
ခဉှသွီးမှာ ပေါမှားစှာပါဝငတွဲ့ lycopene ဓာတဟွာ ကောငွးကောငွးအိပပွှောခွှငွးကို အားပေးပှီး၊ အိပွ
မပှောဘွူးဆိုရငွ ခရမွးခဉှသွီးဖှောရွညသွောကသွငွ့ပှီး ခရမွးခဉှသွီးဖှောရွညတွဈခှကဟွာ ဗီတာမငစွီ
20mg နဲ့ ညီမှှပါတယွ။ ထို့ပှငွ ခရမွးခဉှသွီး ပုံမှနစွားသုံးပေးသူမှာ ကငဆွာနဲ့ နှဈလုံးရောဂါကို ဖှဈနိုငွ
ခှနညွေးပါးစပှေီး အဆိုပါ ရောဂါရှိသူမှားအနနေဲ့လညွး သကသွာ ပှောကကွငွးစတယလွေို့ ဆိုပါတယွ။

Si Si (auntymay)

Source: allowesmentalk


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: