Friday, September 22, 2023
HomeLIFEစိတ်ဖိစီးမှုများကိုပြေပျောက်စေရန် နည်းလမ်းကောင်း(၆)မျိုး

စိတ်ဖိစီးမှုများကိုပြေပျောက်စေရန် နည်းလမ်းကောင်း(၆)မျိုး

၁။ အာရုံပွောငျးပေးပါ။

woman in gray tank top lying on bed
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

စိတဖွိစီးမှုရရှိခဲ့လှှငွ ဒေါသွထှကတွတကွှပှီး ထို့စိတခွံစားမှုကိုရညရွှညအွားဖှငွ့ခံစားရတတကွှပါတယွ။ အကောငွး
ဆုံးဖှဖှေောကနွညွးကတော့ စိတဖွိစီးမှုကိုကှာကှာမခံစားပါနဲ့ အခှားအရာတခုခုဘကသွို့အာရုံပှောငွးပေးပါ။ သူ
ငယခွငွှးမှားနဲ့ စကားပှောပါ။ လကေောငွးလသနွေ့ရရှိသောနရောမှာ လမွးလှောကပွါ။

၂။ စတောဘွယရွီသီး နှငွ့ ခှောကလတတွို့ကိုတှဲဖကစွားသုံးပေးပါ။

အခှိုစားပေးလှှငွ စိတဖွိစီးမှုကိုအခှိနတွိုလေးအတှငွးမှာ ဖှဖှေောကနွိုငပွါတယွ။ သို့သောွ အခှိုမှားမှားစားသုံးခှငွး
သညွ သှေးတိုးစနေိုငပွှီး မအီမသာဖှဈစနေိုငပွါတယွ။ ထို့ကှောငွ့ စတောဘွယရွီသီး ဖှငွ့ တှဲဖကစွားသုံးပေးပါက
ဗီတာမငွ စီ ရရှိစပှေီး တကကွှှလနွးဆနွးစပေါတယွ။

၃။ ရခြေိုးပါ။

a woman in a red tank top taking a shower
Photo by Nina Hill on Pexels.com

ရနှေေးဖွငျ့ ရခြေိုးလြှငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ရနှေေးဖွငျ့ရခြေိုးခွငျးသညျ စိတျအပနျးပွစေနေိုငျပွီး အညောငျးအညာ
ပွစေပေါတယျ။ စူးရှသောရမှေေးနံပါသော ရခြေိုးဆပျပွာရညျ နှငျ့ ပနျးပှငျ့ဖတျမြားကို ထညျ့သှငျးခြိုးပေးလြှငျ
စိတျကွညျနူးမှုအပွညျ့အဝရရှိစပေါတယျ။

၄။ နှိပျနယျပေးပါ။

ဆီလူးပှီး တဈကိုယလြုံး နှိပနြယပြေးခှငြး သို့မဟုတြ ခေါငြးလွောနြစဉေခြေါငြးကို နှိပနြယပြေးခှငြးတို့သညြ စိတဖြိစီး
မှုပှပွေောကစြနေိုငပြါတယြ။

၅။ လေ့ကငွှ့ခနွးပှုလုပပွါ။ သို့မဟုတွ အားကစားပှုလုပပွါ။

woman doing exercise inside gym
Photo by The Lazy Artist Gallery on Pexels.com

GYM တှငလွေ့ကငွှ့ခနွးပှုလုပခွှငွး၊ လကေောငွးလသနွေ့ရရှိသော ပနွးခှံတှငလွေ့ကငွှ့ခနွးလုပခွှငွး သို့မဟုတွ
ပှေးခှငွး၊ ကခုနခွှငွး၊ အဖှဲ့လိုကွ အရေိုးဘဈ ကစားခှငွး စသညွ့ နှငွ့ အားကစားအားဖှငွ့ မိမိကှိုကနွှဈသကရွာ
အားကစားကို ပှုလုပပွေးနိုငပွါတယွ။ ယောဂကငွှ့စဉွ ကငွှ့လှှငပွိုမိုကောငွးပါတယွ။ ယောဂကငွှ့စဉမွှားသညွ
စိတကွိုကှညလွငစွပှေီး အာရုံစိုကရွာမှာအားကောငွးစပေါတယွ။

၆။ ခွဖေဝါးကို နှိပျနယျပေးပါ။

ခှဖဝေါးကိုနှိပနွယပွေးခှငွးသညွ တဈကိုယလွုံးမှာ၇ှိနတေဲ့ အကှောမှားကို ထိရောကမွှုရှိသောကှောငွ့ တဈကိုယွ
လုံးအညောငွးအညာပှစပေေါတယွ။ စိတဖွိစီးမှုကိုလညွး ပှပှေောကစွနေိုငပွါတယွ လို့ဆေးဖတဆွိုငရွာမှားကဆို
ထားပါတယွ။ ခှမအေောကကွ အဖုလေးကိုနှိပနွယပွေးလှှငွ ရငဘွကကွိုရှငွးစပေါတယလွို့ဆိုလိုထားပါသေးတယွ။
အဘယွ့ကှောငွ့ဆိုသောွ ခှမကေိုနှိပနွယပွေးလှှငွ endrorphins (စိတကွှညစွသေော ဟောမုနွး) မှားကိုထုတွ
လုပပွေးပါတယတွဲ့။

Myo Myo(auntymay)

Source: health.com


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: