Monday, December 11, 2023
HomeLIFEသင့်အနာဂတ်ခင်ပွန်းလောင်းမှာရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်း(၅)ခု

သင့်အနာဂတ်ခင်ပွန်းလောင်းမှာရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်း(၅)ခု

အရငခွတွကတေော့ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ လကထွပဖွို့ကို ၃နှဈ၃မိုး စောငွ့ကှညွ့ကှပါတယွ။ ဒီကာလ
က တဈဖှညွးဖှညွးနဲ့ တိုးတောငွးလာပှီး ဒီနေ့ခတွမှောတော့အခုတှေ့ အခုကှိုကွ အခုလှနလွှနကွှူးကှူး တှေ
ဖှဈ၊ အခုယူဆိုတာမှိုးတှေ မှားပှားလာပါတယွ။ စုံတှဲလို့မခေါပွဲ ဆုံတုံးတှဲတဲ့ ‘ဆုံတှဲ’ တှမှေားလာပါတယွ။
အိမထွောငမွှုအကှဲအပှဲတှကလညွေး အရငခွတွကထေကစွာရငွ အဆမတနကွို မှားပှားလာပါတယွ။ သာ
ယာလှပတဲ့အိမထွောငလွေး တဈခုပိုငခွငှရွငတွော့ အိမထွောငမွပှုခငွ သသခှေောခှာ စဉွးစားဖို့လိုပါတယွ။
အောကပွါ အခကွှ(၅)ခကှနွဲ့ ကိုကညွီတဲ့ သူမှိုးကို သငခွစှသွူအဖှဈပိုငဆွိုငထွားတဲ့ဆိုရငတွော့ သူဟာသငွ့ရဲ့
ခငပွှနွးလောငွး ဖှဈထိုကတွဲ့သူပါ။

1. ပိုငျးခွားသိမွငျနိုငျသူ။

man and woman walking of body of water
Photo by Asad Photo Maldives on Pexels.com

ပိုငွးခှားသိမှငနွိုငသွူဆိုတာ ပညာဉာဏကွှီးမားမှုနဲ့ စဉွးစားခငွှ့ခှိနနွိုငစွှမွးကောငွးတဲ့ အမှိုးသားတှမှော ရှိနိုငွ
တဲ့အရညအွခငွှးပါ။ ဒီလိုအရညအွခငွှးမှိုး ပိုငဆွိုငထွားတဲ့ အမှိုးသားတှဟော ဘယလွို အခှအနမှေောပဲဖှဈဖှဈ
အမှိုးသမီးတှရေဲ့ စိတကွို တခဏခငွှးမှာပဲ လှှမွးမိုးနိုငသွလို အနာဂတရွဲ့ ခငပွှနွးလောငွးစာရငွးမှာ အဲဒိ
အမှိုးသားနာမညကွို တေးထားလိုကတွဲ့အထိ စနွးပှငွ့ပါတယွ။

2. ယောကြွားပီသသူ

လူကအရမွးကှီး မတောငွ့တငွးရငနွပေါစေ။ ကှားကှားယားယားတော့ ရှိသငွ့ပါတယွ။ မိနွးကလေးတှနေဲ့အပှိုငွ
အလှပှငမွယွ့ ယောကွှားမှိုး သငယွူထားလို့ကတော့ မှနတွငခွုံလုနရပေါလိမွ့မယွ။ တဈခှို့ကကတှော့ သနမွာပုံ
တော့ရှိပါရဲ့ စကားပှောရငွ နှဲ့ခငှခွငှပွုံစံလေးတှေ။ အိမထွောငဘွကကွို ရှေးခယှတွဲ့အခါမှာ သာမာနွ ကိုယွ့မကွှ
လုံးထဲမှာ ကှညွ့ပှောရွှုပှောဖွှဈရုံလောကကွလေးနဲ့ သငွ ရှေးခယှခွဲ့ရငွ သငဟွာ အိမထွောငဘွကကွို လိငမွှုကိဈစ
အတှကသွာ ရှေးခယှတွယလွို့ ဆိုလိုရာရောကပွါတယွ။ အထူးသဖှငွ့ အမှိုးသားတှမှော စိတဓွာတသွနမွာခှငွး၊
ခှနအွားသနမွာခှငွး၊ စတဲ့ ဗလနှဈတနနွဲ့ ပှညွ့စုံရပါတယွ။ အဲဒီလို ဗလနှဈတနနွဲ့ ပှညွ့စုံပါမှ အမှိုးကောငွးသမီး
တှေ သဘောကတှာကို လကခွံရရှိမှာပါ။

3. အရေးနဲ့အကှောငြးဆို မှနကြနတြဲ့အတှေးအခေါနြဲ့ ရပတြညနြိုငသြူ

man and woman walking on road
Photo by Adil on Pexels.com

စိတလွှုပရွှားခှိနမွှာ တှေးတဲ့အတှေးနဲ့ စိတတွညငွှိမခွှိနမွှာ တှေးတဲ့အတှေ မတူညီပါဘူး။ ဒါပမယွေ့ ပညာအမှောွ
အမှငကွှီးတဲ့ အမှိုးသားတှမှောတော့ မညသွညွ့အခှိနပွဲဖှဈဖှဈ တှေးခေါယွူစပုံက တိကပှါတယွ၊ ပှတသွားပါတယွ၊
မှားယှငွးခဲပါတယွ။ အဲဒီလို ယောကွှားမှိုးဟာ အမှိုးကောငွးသမီးတို့ရဲ့ ခငပွှနွးဖှဈခှငွ့ ကှုံရမှာပါ။ ထဈကနဲဆို
ထိုးမယကွှိတမွယဆွိုတဲ့ ယောကွှားမှိုးယူမိရငတွော့ စိတငွှိမွးခမွှးရမှာ မဟုတပွါဘူး။

4. ယုံကွညျရသူ

ယုံကှညမွှုဆိုတာ သဈစာတရား၊ စောငွ့ထိနွးခှငွး၊ ရောငွ့ရဲမှု၊ သတတြိရှိမှု၊ တာဝနခွံမှု-စတဲ့ စိတအွရညအွခငွှးတှေ
မရှိပါဘဲ မဖှဈပေါနွိုငပွါဘူး။ လူတဈယောကကွို အသားလှတယွုံကှညတွဲ့သူတှေ ရှိကောငွးရှိနိုငပွါတယွ။ သေ
ခှာတာကတော့ အဲဒီလူ ဦးနှောကလွှတနွပှေီ-ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ လူတဈယောကကွို ယုံကှညမွှုမဖှဈခငမွှာ
အဲဒီလူဟာ သူ့ကို ယုံကှညထွိုကပွါတယဆွိုပှီး စကားနဲ့မပှောပဲ အပှုအမူ၊ အနအထေိုငွ၊ အလုပအွကိုငတွှနေဲ့
သကသွပှရပေါတယွ။ အဲသလို ယောကွှားမှိုးမှာလညွး အမှိုးသမီးတှဝေိုငွးဝိုငွးလညနွတတပွေါတယွ။

5. ကွငျနာမှုရှိသူ

silhouette photo of couple standing outdoors
Photo by Radu Florin on Pexels.com

အမှိုးသမီးတှေ ဝိုငွးဝိုငွးလညတွိုငွးလညွး ယောကွှားကောငွးတဈယောကမွဟုတဖွူးဆိုတာ ပှိုမတေို့ကို သတိ
ပေးပါရစေ။ တဈခှို့က ငှကှေေးအရ အောငမွှငလွို့ ဝိုငွးဝိုငွးလညနွတော ရှိပါတယွ။ အဲဒီလူတှထေဲမှာ သငွ
မပါဖို့ အရေးကှီးပါတယွ။ သင့ကိုယတွိုငကွလညွး ယောကွှားတဈယောကကွို ငှကှေေးအရ ခဉွှးကပပွှီဆိုရငွ
သငွ့ စာရိတတြနဲ့ပကသွကရွငွ မေးခှနွးထုတစွရာတှေ အမှားကှီးရှိလာမယွ။ ဆိုတော့ ယောကွှားတဈယောကမွှာ
ကှငနွာသနားတတတွဲ့ နှလုံးသား ရှိဖို့လိုအပပွါတယွ။ ကှငနွာသနားခှငွးဆိုတာကလညွး ကိုယခွငွှးစာမှု၊
နားလညမွှု၊ မတြတောကရုဏာကှီးမှု၊ မာနမွာနကငွးစငမွှု-စတဲ့ စိတစွတနောတှကေ ထပဆွငွ့အကှိုးပေးလာ
တဲ့ သဘောတရားတဈခုပါ။ ဒါကလညွး မိနွးမတှေ မကမွောလောကစွရာ အမှိုးသားတှမှော တှေ့ရတတွ
ပါတယွ။

auntymay

Ref: huffingtonpost


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d