Monday, December 11, 2023
HomeHEALTHကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်စေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်(၁၀)ချက်

ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်စေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်(၁၀)ချက်

အိပရွတာလညွး ဘယတွော့မှ ဝတယလွို့ မရှိပါဘူးကှာ၊ ညညဆို 11 နာရီလောကမွှ အိပဖွှဈပှီး မနကွ
6 နာရီလောကွ ထ, အလုပသွှားဖို့ ပှငဆွငရွနဲ့ သိပပွငပွနွးတာပဲ-လို့ ညညွးတှားနတေဲ့လူတှေ ဘယွ
လောကွ ရှိသလဲ သငွ့ အနီးအနားမှာ ရှာကှညွ့ပါ။ ပှီးရငွ အောကပွါအခကှကွလေးတှအတေိုငွး အကှံ
ပေးလိုကပွါ။

1. ဖုနွးကို အိပယွာထဲ ယူမလာပါနဲ့။

young guy browsing mobile phone on bed
Photo by Eren Li on Pexels.com

ကောငွးမှနစွှာ အိပစွကနွိုငဖွို့ ဒီအခကှကွ အခုခတွမှောတော့ အရေးကှီးဆုံးပါဘဲ။ ဒီအခကှကွို မလိုကွ
နာဘူးဆိုရငတွော့ ကနှတွဲ့အခကှတွှေ ဖတလွညွး သိပွ အရေးမပါပါဘူး။ ဒီတော့ အရေးကှီးဆုံးအခကွှ
အနနေဲ့ ဖုနွးကို အိပယွာထဲ ယူမလာပါနဲ့-ဆိုတာကို အရငလွိုကနွာကှညွ့ပါ။

2. စောစောအိပယွာဝငပွါ။

စောစောအိပယွာဝငတွဲ့ အကငွှ့လုပပွါ။ ညစဉတွိုငွး စောစောအိပယွာဝငတွဲ့ အကငွှ့လုပထွားရငွ အိပရွေး
ပကှမွှာ မကှောကရွတော့ပါဘူး။ အိပမွရတဲ့ ရောဂါရထားသူတှေ တောတွောမွှားမှား ညဉွ့နကမွှ အိပယွာ
ဝငကွှတဲ့အကငွှ့ကှောငွ့ ဖှဈပါတယွ။

3. မအိပခွငွ တိတဆွိတနွပေါစေ။

အိပမွယွ့သူအဖို့ တိတဆွိတမွှုဟာ အရေးပါပါတယွ၊ အထူးသဖှငွ့ စိတညွဈညူစတေဲ့ အသံတှေ မထှကပွါ
စနေဲ့။ တဈခါတလေ သီခငွှးလေးနဲ့မှ အိပတွတသွူမှားအတှကတွော့ ခှှငွးခကှပွေါ့လေ။ လူအမှားစုက အိပွ
ယာဝငကွာနီး တိတဆွိတနွတောကို နှဈသကကွှပါတယွ။

4. အရကမွသောကပွါနဲ့။

two person having shots
Photo by Isabella Mendes on Pexels.com

အိပယွာဝငခွါနီး တဈခှကတွဈဖလား ကဈတတသွူတှကတေော့ ဒီ အကှံဉာဏကွို သဘောကမှှာမဟုတပွါ
ဘူး။ ဒါပမယွေ့ အယလွကွိုဟောဓာတဟွာ အိပစွကခွငှစွိတကွို ပကှဆွီးစနေိုငပွါတယွ။ အရမွးမှားလို့ တခေါ
ခေါအိပမွောကသှှားရငလွညွး ရုတတွရကွ အသကရွှုရပပွှီး သစနေေိုငပွါတယွ။

5. ရနှေေးနဲ့ရခှေိုးပေးပါ

အိပယွာမဝငခွငွ ရနှေေးနဲ့ ရခှေိုးတာ ထိရောကပွါတယွ။ ရနှေေးနဲ့ရခှေိုးခှငွးဟာ ခနဓြာကိုယအွကှောမှနသွ
မှှကို ပှလှှေော့စပှေီး ညောငွးညာကိုကခွဲခှငွးကိုလညွး ကငွးစငစွလေို့ အိပတွဲ့အခါ သကတွောငွ့သကသွာ
ရှိတာပေါ့။

6. နေ့စဉပွုံမှနလွေ့ကငွှ့ခနွး လုပပွေးပါ။

လေ့ကငွှ့ခနွးနဲ့ မတညွ့တဲ့သူရယလွို့ ဘယသွူမှ မရှိပါ။ ဒါကှောငွ့ ပုံမှနလွေ့ကငွှ့ခနွးလေး လုပပွေးသငွ့ပါ
တယွ။ လေ့ကငွှ့လနွးလုပခွှငွးဟာ စိတဖွိအားကို ကငွးစငစွပှေီး ကနွှးမာသနစွှမွးမှုကိုပေးပါတယွ။ ည
အခါ ကောငွးစှာ အိပစွကစွနေိုငပွါတယွ။

7. အိပယွာရဲ့ အပှငအွဆငလွညွး အရေးကှီးတယွ။

photo of printed bed linen
Photo by Cats Coming on Pexels.com

အိပယွာက သနွ့ရှငွးနရမယွေ၊ မီးအရမွးကှီး လငွးမနရပေါ၊ တိတဆွိတခွှငွးကို နှဈသကသွူအဖို့ အသံလုံ
တဲ့အခနွးမှိုးကို ပိုကောငွးပါတယွ။ သီခငွှးနှဈသကသွူအဖို့ ငှိမွ့ညောငွးတဲ့ သီခငွှးလေးကို ငှိမွ့ငှိမွ့လေး
ဖှငွ့ထားပါ။

8. အစားမစားပါနဲ့။

အထူးသဖှငွ့ အိပယွာဝငကွာနီးမှာ အစားမစားပါနဲ့။ အစားစာပှီး အိပခွငှတွယဆွိုတာ မှနပွါတယွ။ ရရှညွေ
ကနွှးမာရေးကို ထိခိုကစွနေိုငလွို့ပါ။ တဈနညွးပှောရရငွ အစာစားပှီးပှီးခငွှး အိပတွဲ့အခါ သာမာနထွကွ
ဝနိုငခွှေ ပိုမှားပါတယွ။

Si Si (auntymay)

Source: metro


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d